Kvalitetsarbete

Ledarskap

Kontinuerlig kompetensutveckling av ledare är en viktig nyckel för att skapa världsledande forskning och högkvalitativ utbildning. För att understryka vikten av utveckling för våra ledare och grupper har Uppsala universitet skapat en central enhet, Kompetensforum, som erbjuder ett brett utbud av utbildningsinsatser och olika former av konsultativt stöd.

Vill du veta mer, kontakta enhetschef: Carin Eriksson Lindvall

På gång

Ledarskaps- och chefsutveckling

Universitetsvärlden karakteriseras av att samtidigt hantera en linjeorganisation och en kollegial organisation. För universitetsledaren handlar det om att i ena stunden ta ansvar för chefskapet för att i nästa stund gå in i den kollegiala rollen.

Uppsala universitets chefsprogram är obligatoriskt för prefekter och ställföreträdande prefekter och öppet för alla med ledaransvar. Programmet syftar till att deltagarna ska få ökade kunskaper om det ansvar och de befogenheter som chefsuppdraget innebär, samt om de lagar och regelverk som är aktuella vid universitetet. Programmet innehåller moment kring akademiskt chef- och ledarskap, organisation, chefens arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvaret i ledarrollen, krisorganisation och krisberedskap, juridik, ekonomi samt kommunikation. Inom ramen för ledarskaps- och chefsutveckling har UU under flera år också erbjudit ett ledarprogram för att stärka jämställdheten inom universitetet, likaså utbildningar för att stärka ledarna i deras kommunikativa roll och kunskaper inom ekonomisk styrning.

Ledarcoaching och karriärutveckling

Uppsala universitet erbjuder chefer och ledare samtalsstöd/coaching. Det kan handla om förtydligande och tolkning av chefsuppdraget samt om ledningsstrukturer och ramar. Här ges möjlighet att diskutera chefsrollen, personliga förutsättningar, drivkrafter samt möjlighet eller hinder i relation till rollen och uppdraget.

Uppsala universitet erbjuder också anställda karriärutvecklingssamtal i syfte att ge stöd till individuell utveckling och ökat engagemang.

Nätverk och mentorskap

Uppsala universitet erbjuder arenor för nätverk i syfte att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö, kunskapsutveckling och tvärvetenskaplig forskning. Nätverk och mentorskap är effektiva sätt för erfarenhetsutbyte och lärande för individen. För att uppmuntra till samverkan arrangeras regelbundet nätverksträffar och seminarier.