Kvalitetsarbete

Aktuellt kvalitetsarbete

En mängd seminarier, utbildningar, projekt, utvärderingar och andra initiativ ger anställda och studenter kunskaper som stimulerar och bidrar till utvecklingen av forskning och undervisning vid universitetet.

Ny forskningsutvärdering - Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17)

Under 2016-2017 har en ny forskningsutvärdering genomförts vid Uppsala universitet – Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17). KoF17 har ett annat fokus jämfört med sina två föregångare (KoF07 och KoF11).  Det övergripande syftet med KoF17 är att analysera förutsättningar och processer för god kvalitet och strategisk förnyelse av forskning. Liksom i tidigare forskningsutvärderingar kommer denna att bestå av självvärderingar, bibliometrisk analys och extern granskning. Nytt denna gång är att en enkät riktad till lärare, forskare och doktorander genomförs med fokus på forskningsmiljöernas inre liv.

Ny modell för utbildningsutvärderingar

Rektor beslutade 2016-10-25 om Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar. Uppsala universitets utbildningsutvärderingar har ambitioner att stimulera till utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet.

– Det är väldigt roligt och bra att Uppsala universitet nu inför ett både sammanhållet och lokalt förankrat system för systematisk utbildningsutvärdering. Naturligtvis har det redan tidigare genomförts rader av goda insatser för att säkra och utveckla utbildningskvalitet runt om på universitetet, men med detta system höjer vi ambitionsnivån och ökar systematiken, säger prorektor Anders Malmberg.

Modellen bygger på såväl extern som intern granskning. Extern granskning tillförsäkrar att universitetets utbildningar underställs oberoende granskning och kan relateras till motsvarande utbildningar vid andra lärosäten. Den interna granskningen av kollega från annan fakultet bidrar till att ifrågasätta det för givet tagna inom ett ämnesområde och ökar kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom det breda universitetet. I utvärderingarna deltar såväl lärare som studenter och doktorander. Modellen är decentraliserad och utgår från områdes- respektive fakultetsnämnders ansvar för att säkra och utveckla kvaliteten, vilket gör att modellen kan utformas och anpassas efter lokala förutsättningar. I modellen integreras det löpande kvalitetsarbetet och årlig uppföljning med utbildningsutvärderingar vart sjätte år till en helhet som understödjer och stimulerar kvalitetsarbetet.

Läs mer om bakgrunden och om modellen

Vill du veta mer? Kontakta gärna Åsa Kettis eller Maria Wolters på avdelningen för kvalitetsutveckling.

Ny lärplattform och kompetensutveckling för alla lärare

Uppsala universitet har upphandlat en ny lärplattform (Learning Management System, LMS). Systemet Blackboard blir det system som ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen.

Parallellt med införandet av det nya systemet görs en satsning på kompetensutveckling inom e-lärande för universitetets lärare. Lärare som ska undervisa i den nya lärplattformen under höstterminen 2018 kommer att få tillgång till systemet under våren för att lägga upp och planera sina kurser.

Projektgruppen ledd av en styrgrupp har båda representanter från alla vetenskapsområden.

Läs mer om bakgrunden till satsningen

Dessutom pågår arbetet med att utveckla former för digital examination. En inventering av behov har genomförts av en särskild arbetsgrupp. System och rutiner för att hantera frågor kring teknik, säkerhet och lokaler utvecklas. Läs mer om digital tentamen vid Uppsala universitet

Har du frågor? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se

Laborativa lärosalen 2020

Laborativa lärosalen på Campus Blåsenhus har varit tillgänglig som resurs för djärva lärare vid Uppsala universitet sedan 2010. Under åren som gått har salen varit vittne till ett stort antal spännande undervisningsmoment där deltagarna laborerat med att blanda teknologi med det fysiska utrymmet för att förhöja kvaliteten i undervisning och lärande. Det är nu dags att dra nytta av alla dessa erfarenheter och reflektera över vad lärosalen ska och bör bli under de åren som kommer - vad har vi lärt, vad vill vi åstadkomma med denna resurs? En särskild arbetsgrupp som sammanstår av representanter från enheten för universitetspedagogik samt från IT-enheten har fått i uppdrag att dra upp en vision om hur salen ska utvecklas och användas under de kommande åren. Gruppen vill genomföra detta i nära samarbete de all erfarna lärare som har provat sig fram i rummet. Både lärarna samt andra entusiaster, där både studentrepresentanter och pedagogiska utvecklare självklart ingår, kommer att bjudas in till verkstäder och brainstorming-sessioner för att fånga upp alla kreativa tankar och förslag som detta utrymme för lärande generarar. Dessa ska sedan användas för att forma en utvecklings- och användningsstruktur gällande salen som stödjer att sådana tankar och ambitioner kan förverkligas.

Samarbete om handledarutbilning med Makerere universitetet i Kampala, Uganda

I det SIDA-stödda projektet Strengthening Quality Assurance initiatives for relevance and optimal productivity at Makerere University and partnering public universities samarbetar avdelningen för kvalitetsutveckling under 2015-2020 med Makerereuniversitetet.
Syftet är främst att utveckla utbildning för forskarhandledare. Den första kursen gavs på Makerereuniversitetet hösten 2016 med två svenska utbildare. Tillsammas med utbildare från Makerere utvärderades kursen så att framtida kurser kan förbättras.

Handledarutbildningen ska erbjudas en gång per termin med successiv utfasning av de svenska utbildarna.
Projektet ingår i ett större bilateralt samarbete och koordineras av International Science Programme (ISP) http://www.isp.uu.se/what-we-do/bilateral-coordination/uganda/

För frågor, kontakta Åsa Kettis, asa.kettis@uadm.uu.se

Yttrande angående nationell forskningsutvärdering - FOKUS

Uppsala universitet säger i sitt yttrande till utbildningsdepartementet nej till FOKUS, förslaget om en nationell forskningsutvärdering i Sverige.Universitetet anger i sitt yttrande till utbildningsdepartementet både principiella, kvalitetsmässiga och effektivitetsmässiga skäl till sitt ställningstagande.

Läs även om universitetets egeninitierade forskningsutvärdering KoF17.