Kvalitetsarbete

Konsten att examinera

Avdelningen för kvalitetsutveckling publicerade i oktober 2015 skriften Konsten att examinera. Rapporten ger en rad exempel på examinationsförfaranden hämtade från olika utbildningar inom Uppsala universitet. Merparten av exemplen rör examination av lärandemål som ofta upplevs vara lite svårare att examinera, som muntliga färdigheter och samhälleliga och etiska aspekter.

Först ut!

Genom Bolognaprocessen infördes 2007 den avancerade nivån vid svenska universitet. Nya magister- och masterutbildningar startades samtidigt som redan existerande utbildningar omarbetades efter den nya strukturen. Det är nu en tid sedan som de första kullarna studenter avslutat dessa utbildningar och gått ut för att möta arbetsmarknaden. Hur har det gått för dessa alumner? Vad tycker alumnerna om sin utbildning i efterhand? Vilka utmaningar finns för magister- och masterutbildningar? Det är några av frågorna som behandlas i rapporten Först ut

Skor och ledarskap

Boken Skor är huvudsaken är en samling essäer om det mest vardagliga, om det vi går och står i, det varpå hela vår tyngd vilar: det är en bok om skor.

Författarna är alla forskare och lärare vid Uppsala universitet som deltagit i ett ledarskapsprogram för kvinnor. De kommer från en mängd olika vetenskapliga discipliner, men har alla gjort erfarenheten att om vetenskapligt arbete ska lyfta utöver det vanliga krävs både lättsamhet och djup. Det behövs luft åt tanken som gör det möjligt att ge den vingar i oväntade riktningar, och det krävs allvar som koncentrerar tanken till en enda punkt. Det behövs kreativitet och kunskap, humor och allvarsamhet, fantasi och erfarenhet. Precis som att alldeles på allvar och med glimten i ögat skriva en bok om skor.

Du kan köpa Skor är huvudsaken: sjutton kvinnliga forskares funderingar om skor genom Museum Gustavianums butik.

Utvärdering av ledarprogrammet för kvinnor

Uppsala universitet arbetar aktivt med att öka jämställdheten och att stärka ledarskapet inom organisationen. En av de satsningar som har gjorts är ett ledarprogram riktat särskilt till kvinnor. Rapporten Ledarprogrammet för  kvinnor vid Uppsala universitet  innehåller en utvärdering av de tre första omgångarna av detta ledarutvecklingsprogram med fokus på dess värde och betydelse för deltagarna. Det framgår att programmet, enligt deltagarna, har haft både goda resultat och betydelsefulla effekter.