Undersökningar

Uppsala universitets studentbarometer

För första gången skickas under hösten 2018 en enkät ut till Uppsala universitets samtliga studenter i kvalitetsutvecklingssyfte. Enkäten har huvudfokus på lärande och och kommer bland annat utgöra underlag för utbildningsansvariga inför universitetets egna utbildningsutvärderingar. En pilotstudie genomfördes 2017 vilken omfattade studenter på de utbildningar som ingick i pilotomgången för universitetets nya utbildningsutvärderingssystem.

Forskningsmiljö

Uppsala universitet har genomfört en enkätstudie riktad till forskningsaktiva och doktorander med fokus på akademiska värden och forskningsmiljöernas inre liv. Enkäten ingår som en del i den forskningsutvärdering som genomförts vid universitetet - KoF17. Enkätresultaten utgjorde tillsammans med en bibliometrisk analys underlag för det självvärderingsarbete som ingår i forskningsutvärderingen. De universitetsövergripande enkätresultaten finns sammanställda i slutrapporten för KoF17.

Doktorander och doktorsalumner

Studier kring doktorander och doktorsalumner genomförs med avsikt att ge underlag för kvalitetsutveckling av universitetets forskarutbildningar. Tidigare studier slutfördes 2003, 2006, 2010 och 2016 där varje enskild institution eller fakultet fått resultat sammanställda i en rapport. I den senaste studien av forskarutbildningen skickades enkäter till doktorander, handledare och doktorsalumner vilket gav flera perspektiv på forskarutbildningen. 

Alumnstudier på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå

Alumnstudier ger ämnes- och programansvariga information om hur deras före detta studenter ser på sin utbildning vid Uppsala universitet, några år efter examen i ljuset av sin arbetslivserfarenhet, samt en bild av var de befinner sig på arbetsmarknaden. Studierna riktar sig till alumner från grund-, avancerad och forskarnivå. Innan den senaste alumnstudien genomfördes för doktorsalumner gjordes en alumnstudie för magister- och masternivån, ”Först ut. En alumnstudie av de första årskullarna från de nya magister-/masterutbildningarna vid Lunds och Uppsala universitet”.

Övriga undersökningar och rapporter

På olika nivåer vid Uppsala universitet görs även andra undersökningar och rapporter i syfte att stödja kvalitetsarbete inom utbildning och forskning. Studier och rapporter från enheten för kvalitet och utvärdering har exempelvis genomförts och sammanställts angående kvalitet i högre utbildning och forskning, internationella masterprogram samt problem i samband med examinationsförfaranden.

För ytterligare information om undersökningar och rapporter kontakta Maria Björnermark eller Camilla Maandi