Kvalitetsarbete

Utbildningsutvärderingar

Utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar bygger på såväl extern som intern kollegial granskning samt studentmedverkan, vilket framgår av Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar. Modellen är decentraliserad och ansvar för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingar vilar på respektive områdes-/fakultetsnämnd, vilket medför att modellen utformas och anpassas till lokala förutsättningar. Modellen förstärker det löpande kvalitetsarbetet med att systematiskt säkra, utveckla och följa upp kvaliteten i utbildningarna. Under en sexårscykel ska all utbildning vid Uppsala universitet ha genomgått en utbildningsutvärdering.

Bedömarutlåtanden och planerade åtgärder för genomförda utbildningsutvärderingar samt tidsplan för utbildningsutvärderingar 2017-2022

Under 2017 genomfördes en pilotomgång med tio utbildningsutvärderingar. I december 2017 genomfördes den första årliga universitetsgemensamma konferensen om utbildningsutvärderingar med cirka 190 utbildningsansvariga lärare, studenter och personer från universitetets stödfunktioner. Syftet med konferensen är att sprida resultat och erfarenheter, att inspirera och stimulera kollegiala diskussioner över institutions- och fakultetsgränser till gagn för arbetet med att upprätthålla och utveckla utbildningarnas kvalitet. Konferensen och en universitetsövergripande kvalitetsrapport ingår som en del i modellen för utbildningsutvärderingar.

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar utgår från den akademiska kvalitetskulturen och bygger på följande utgångspunkter:

  • Den är decentraliserad och bygger på det löpande kvalitetsarbetet
  • Den utgår från ett forskande förhållningssätt till utvärdering där extern kritisk granskning och kollegiala arbetsformer är en självklarhet
  • Den är kvalitetsdrivande och innefattar student/doktorandmedverkan
  • Den är skarp, dvs. förmår identifiera och åtgärda brister
  • Den är så enkel och kostnadseffektiv som möjligt

Extern granskning tillförsäkrar dels att universitetets utbildningar underställs oberoende granskning, dels att de kan utvecklas med inspiration från motsvarande utbildningar vid andra lärosäten. Den interna granskningen av kollega från en annan fakultet vid Uppsala universitet bidrar till att ifrågasätta det för givet tagna inom ett ämnesområde och ökar kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom det breda universitetet. I utvärderingarna deltar såväl lärare som studenter och doktorander.

För ytterligare information kontakta Maria Wolters

Universitetskanslersämbetets utvärdering av forskarutbildningen

Forskarutbildningen ingår i utbildningsutvärderingarna inom UKÄ:s nationella system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Under 2017 har åtta forskarutbildningsämnen vid Uppsala universitet utvärderats av UKÄ (etik, religionshistoria, historia, datavetenskap, psykologi, nationalekonomi, konstvetenskap och pedagogik), och beslut för dessa utbildningar väntas under våren 2018. Det samlade omdömet ges på en tvågradig skala (hög eller ifrågasatt kvalitet). Under 2018 utvärderas litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, och 2020 utvärderas ett urval av forskarutbildningsämnena inom kemi och medicin.

För ytterligare information kontakta Therese Ljunghammar

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011-2014

Vid Uppsala universitet har 186 utbildningar/examina utvärderats under åren 2011-2014. I samband med externa utvärderingar av denna typ ges stöd. Genom en fortlöpande dialog med UKÄ får fakulteter och institutioner aktuell information om utvärderingarna och hur de kan förbereda sig. Återkoppling ges på självvärderingar, åtgärdsplaner och åtgärdsredovisningar.

För ytterligare information kontakta Maria Wolters eller Åsa Kettis