Utbildningsutvärderingar

Utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar bygger på såväl extern som intern kollegial granskning samt studentmedverkan, vilket framgår av riktlinjerna (riktlinjerna på engelska). I modellen integreras årliga systematiska uppföljningar med utbildningsutvärderingar vart sjätte år.

Modellen är decentraliserad och ansvar för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingar vilar på respektive områdes-/fakultetsnämnd, vilket medför att modellen utformas och anpassas till lokala förutsättningar. Områdes-/fakultetsnämnder har inom ramen för Uppsala universitets modell utvecklat former och rutiner för utbildningsutvärderingar och årlig uppföljning, se nedan. Modellen förstärker det löpande kvalitetsarbetet med att systematiskt säkra, utveckla och följa upp kvaliteten i utbildningarna. Under en sexårscykel ska all utbildning vid Uppsala universitet ha genomgått en utbildningsutvärdering.

Bedömarutlåtanden och planerade åtgärder för genomförda utbildningsutvärderingar samt tidsplan för utbildningsutvärderingar 2017-2022

Universitetsövergripande kvalitetsrapport 2018, baserad på utbildningsutvärderingar genomförda vid Uppsala universitet

Områden/fakulteters modeller för utbildningsutvärderingar och årlig uppföljning

Under 2017 genomfördes en pilotomgång med tio utbildningsutvärderingar. I december 2017 genomfördes den första årliga universitetsgemensamma konferensen om utbildningsutvärderingar med cirka 190 utbildningsansvariga lärare, studenter och personer från universitetets stödfunktioner. Syftet med konferensen är att sprida resultat och erfarenheter, att inspirera och stimulera kollegiala diskussioner över institutions- och fakultetsgränser till gagn för arbetet med att upprätthålla och utveckla utbildningarnas kvalitet. Konferensen och en universitetsövergripande kvalitetsrapport ingår som en del i modellen för utbildningsutvärderingar.

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar utgår från den akademiska kvalitetskulturen och bygger på följande utgångspunkter:

  • Den är decentraliserad och bygger på det löpande kvalitetsarbetet
  • Den utgår från ett forskande förhållningssätt till utvärdering där extern kritisk granskning och kollegiala arbetsformer är en självklarhet
  • Den är kvalitetsdrivande och innefattar student/doktorandmedverkan
  • Den är skarp, dvs. förmår identifiera och åtgärda brister
  • Den är så enkel och kostnadseffektiv som möjligt

Extern granskning tillförsäkrar dels att universitetets utbildningar underställs oberoende granskning, dels att de kan utvecklas med inspiration från motsvarande utbildningar vid andra lärosäten. Den interna granskningen av kollega från en annan fakultet vid Uppsala universitet bidrar till att ifrågasätta det för givet tagna inom ett ämnesområde och ökar kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom det breda universitetet. I utvärderingarna deltar såväl lärare som studenter och doktorander.

För ytterligare information kontakta Maria Wolters

UKÄ:s utbildningsutvärderingar

Utöver de utbildningsutvärderingar som genomförs inom ramen för Uppsala universitets modell utför även Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderingar av ett antal utbildningar inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Det samlade omdömet för dessa utvärderingar ges på en tvågradig skala (”hög kvalitet” eller ”ifrågasatt kvalitet”). Under 2017 har åtta forskarutbildningsämnen vid Uppsala universitet utvärderats av UKÄ (etik, religionshistoria, historia, datavetenskap, psykologi, nationalekonomi, konstvetenskap och pedagogik), varav samtliga fått omdömet ”hög kvalitet”. Under 2018 utvärderas förskollärarprogrammet och grund- och ämneslärarprogrammen, samt forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid UU. Följande år fram till år 2022 kommer även utbildningarna till sjuksköterska, ett urval av specialistsjuksköterskeinriktningar samt läkarutbildningen att utvärderas av UKÄ, tillsammans med ett urval av forskarutbildningsämnen inom kemi och medicin (inklusive farmaci).

För ytterligare information kontakta Therese Ljunghammar

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011-2014

Vid Uppsala universitet har 186 utbildningar/examina utvärderats under åren 2011-2014. I samband med externa utvärderingar av denna typ ges stöd. Genom en fortlöpande dialog med UKÄ får fakulteter och institutioner aktuell information om utvärderingarna och hur de kan förbereda sig. Återkoppling ges på självvärderingar, åtgärdsplaner och åtgärdsredovisningar.

För ytterligare information kontakta Maria Wolters eller Åsa Kettis