Utvärderingsstöd

Stödet  i samband med utvärderingar kan bland annat utgöras av:

  • Konsultativt stöd i olika faser eller löpande under hela utvärderingsprocessen. Stödet kan bestå i diskussioner kring utvärderingars upplägg, om metodval eller återkoppling på utkast till utvärderingsfrågor. 
  • Kursvärderingsseminarier som ges terminsvis behandlar riktlinjer och rekommendationer, formativa och summativa kursvärderingar samt genomförande. I kursvärderingsseminarierna deltar bland andra studierektorer, lärare, kursadministratörer och studenter. Även konsultativt stöd ges på förfrågan.
  • Stöd i samband med externa utvärderingar, som exempelvis Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar av universitetets utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Genom en fortlöpande dialog med UKÄ ges fakulteter och institutioner aktuell information om utvärderingarna och hur de kan förbereda sig. Återkoppling ges på självvärderingar, åtgärdsplaner och åtgärdsredovisningar. Genomförda enkätundersökningar används som ett underlag i självvärderingsarbetet.
  • Stöd i samband med universitetets forskningsutvärdering KoF17. Som underlag inför självvärderingsarbetet genomförs vid hela universitetet dels en enkät om kvalitet i forskningsmiljön dels en bibliometrisk analys. Efter utvärderingen arrangeras ett kunskapsutbyte över fakultets- och områdesgränser.

För ytterligare information kontakta enheten för kvalitet och utvärdering