Universitetet

Universitetsledningen

  • Uppsala universitets ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektören.
  • Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre representanter för studenterna.
  • Rektor har kallat ett antal personer för att de som rektorsråd ska arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen.
Rektor Eva Åkesson
Uppsala universitets rektorskedja

Hur tillsätts en rektor?

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Uppsala universitets rektors mandatperiod går ut 31 december 2017. Universitetets konsistorium har beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att tillsätta en rektor och prorektor från och med 1 januari 2018.

Rekryteringsprocessen steg för steg

Mål, regler, strategier och planer

Regeringens regleringsbrev för Uppsala universitet – budgetåret 2017

Uppsala universitets verksamhetsplanering och uppföljning

Mål och regler för Uppsala universitet är en sammanställning över universitetsgemensamma mål- och regeldokument som fastställs av konsistorium eller rektor. Måldokumenten består av program och handlingsplaner. Regeldokumenten utgår i normalfallet från externa föreskrifter av olika slag (lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, regeringsbeslut m.m.) som beslutas av regering, riksdag och andra myndigheter. Regeldokumenten delas in i föreskrifter, riktlinjer och delegationsordningar.

Uppsala universitetets mål och strategier uttrycker Uppsala universitets grundläggande värderingar och färdriktningen för den fortsatta utvecklingen. Några utvecklingsområden står i fokus under de kommande åren för att nå de ambitiösa målen inom forskning, utbildning och samverkan.