Universitetet

Universitetsledningen

  • Uppsala universitets ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektören.
  • Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre representanter för studenterna.
  • Rektorsråd: Rektor har utsett ett antal personer som rektorsråd för att arbeta med utvalda universitetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen
  • Andra universitetsgemensamma råd: kvalitetsrådet, samverkansrådet
Rektor Eva Åkesson

Mål, regler, strategier och planer

Uppsala universitetets mål och strategier uttrycker Uppsala universitets grundläggande värderingar och färdriktningen för den fortsatta utvecklingen.

Utvärdering av Uppsala universitets forskning
KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017): Utvärderingen är tydligt utvecklingsinriktad och har som syfte att stärka universitetet genom en bred analys av hur väl dess forskningsmiljöer fungerar – med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar till forskningskvalitet och förnyelse.

Utvärdering av Uppsala universitets utbildning
Utbildningsutvärderingarna har ambitionen att stimulera till utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet. De bygger på såväl extern som intern granskning.

Arbete med internationalisering
Uppsala universitet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet. Internationell samverkan är ett medel, en strategi, för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning.

Arbete med utveckling av kompetensförsörjning
Rekryteringen av forskare och lärare är ett strategiskt verktyg för att utveckla kvalitet och stärka internationaliseringen.

Mål och regler för Uppsala universitet är en sammanställning över universitetsgemensamma mål- och regeldokument som fastställs av konsistorium eller rektor.

Kontakt

Uppsala universitets rektorskedja

Hur tillsätts en rektor?

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Efter en öppen rekryteringsprocess har rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg fått förnyade mandat för treårsperioden 2018–2020.

Rekryteringsprocessen steg för steg