Universitetet

Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter – vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektor.

Konsistoriet består av totalt 15 ledamöter inklusive ordförande. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Universitetets rektor är fast ledamot i konsistoriet. Dessutom ingår tre ledamöter som utses av lärarna vid universitetet och tre ledamöter som utses av studenterna. Personalorganisationerna utser varsin företrädare som har närvaro- och yttranderätt.

Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) ska utses av regeringen, utses efter förslag från två nomineringspersoner. Dessa utses i sin tur också av regeringen, varav en av personerna utses efter förslag från universitetet.

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Så utses lärar- och studentrepresentanter

Enligt högskoleförordningen 2 kap. 7a § har både lärare och studenter rätt att utse tre ledamöter vardera till konsistoriet. Enligt Uppsala universitets arbetsordning ska även en suppleant utses för lärarna och två suppleanter utses för studenterna.

Lärarnas ledamöter ska utses genom val inom universitetet. Vid Uppsala universitet utses de totalt fyra ledamöterna av en valförsamling. Studenternas ledamöter utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). Uppsalas universitets studentkårer fördelar platserna i konsistoriet mellan sig enligt ett samverkansavtal.

Ny mandatperiod maj 2017

Mandatperioden för konsistoriets ledamöter löper ut sista april 2017. Ledamöter håller på att utses för den nya mandatperioden som sträcker sig 1 maj 2017 –  30 april 2020.

 • De åtta ledamöter inklusive ordförande som utses av regeringen, har utsetts 6 april 2017 efter förslag från två nomineringspersoner. Sverker Sörlin och Anders Hallberg är förordnade att vara nomineringspersoner för Uppsala universitets konsistorium från 17 november 2016 till och med 13 juni 2019. Följande åtta personer har beslutats bli konsistorieledamöter med start 1 maj 2017:
  • Gudmund Hernes, professor emeritus, f.d. statsråd, Oslo, ordförande
  • Ulla Achrén, ekon. mag, förvaltningsdirektör, Åbo
  • Henrik Berggren, fil. dr, författare, Stockholm
  • Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Bromma
  • Uli Hacksell, professor, verkställande direktör, Tampa, USA (tidigare ledamot)
  • Sylvia Schwaag Serger, adj. professor, direktör, Malmö
  • Gunnar Svedberg, professor, Stockholm (tidigare ledamot)
  • Johan Wall, civ. ing., verkställande direktör, Stockholm (tidigare ledamot)
 • Valförsamlingen som utser lärarnas tre representanter består av sammanlagt 30 ledamöter: 11 från Humsam, 8 från Medfarm och 11 från Teknat. Fördelningen av mandaten baseras på antalet lärare. Valförsamlingen har utsett följande tre ledamöter och en suppleant till konsistoriet, med start 1 maj 2017 (protokoll):
  • Lisa Ekselius (ordinarie)
  • Roland Roberts (ordinarie)
  • Sven Widmalm (ordinarie)
  • Shirin Ahlbäck Öberg (suppleant)
 • De tre studentrepresentanterna utses enligt en fördelning som kårerna kommit överens om i ett samverkansavtal som gäller 1 juli 2016 – 30 juni 2019. Studentrepresentanterna utses i maj–juni 2017 och börjar sin mandatperiod 1 juli 2017.
  • Uppsala studentkår utser 1 ordinarie och 1 suppleant
  • UTN utser 1 ordinarie
  • Doktorandnämnden utser 1 ordinarie
  • Den sista suppleantplatsen roterar för varje läsår mellan tre kårer. 2016/2017 innehas platsen av Farmacevtiska kåren. Från och med 1 juli 2017 tillsätts platsen av Juridiska föreningen, och läsåret därpå av Uppsalaekonomerna.
 • Personalorganisationerna har rätt att utse företrädare och suppleanter till konsistoriet som har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Mandatperioden för dessa följer inte mandatperioden för övriga ledamöter och suppleanter. Nya företrädare har utsetts under våren 2017:
  • Ellena Papaioannou, serviceassistent (SEKO, ny 2017)
  • Per Sundman, univ.lektor (SACO)
  • Suzanne Borén-Andersson, systemansvarig (ST-ATF, ny 2017)
  • Maria Berglund (suppleant, SEKO, ny 2017)
  • Tina Hedmo, universitetslektor (suppleant, SACO, ny 2017)
  • Neil Ormerod, kursadministratör (suppleant, ST-ATF, ny 2017)