Så möter vi vår framtid

Med utgångspunkt i Uppsala universitets mål och strategier ska Utvecklingsplan 2050 stärka Uppsala universitets position som ett ledande universitet i världen. Våra akademiska miljöer ska attrahera de främsta forskarna och studenterna. Uppsala universitet ska vara en mötesplats för excellent forskning och utbildning och ett kreativt nav för lokal, regional och global utveckling.

Vision för Utvecklingsplan 2050

Illustration

Genom ett brett engagemang och delaktighet skapar projekt Utvecklingsplan 2050 förutsättningar för Uppsala universitet att vara världsledande nu och i framtiden.

Projektet ska ta fram en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna. Morgondagens lärmiljöer, forskningens infrastrukturbehov och studenters och medarbetares boende- och rörelsemönster ligger till grund för arbetet som tar fram förslag där

  • Universitetets campusområden utvecklas till levande, öppna och trygga miljöer som är tillgängliga och utnyttjas under stora delar av dygnet.
  • De olika campusområdena knyts samman för att underlätta för studenter och medarbetare att röra sig inom och mellan universitets olika delar.
  • Universitetets närvaro och synlighet i den centrala staden stärks.
  • Utrymme för framtida verksamhetsexpansion och infrastruktursatsningar säkras.
  • Universitetet främjar och tar ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i sin utveckling.
  • Medarbetare och verksamheter samt representanter för Uppsala studentkår, Uppsala kommun, Region Uppsala och fastighetsägare deltar i arbetet.

Uppsala universitet ska vara en internationell attraktiv mötesplats för excellent forskning och utbildning.

Johan Tysk, ordförande i styrgruppen

Styrgrupp

Johan Tysk, ordförande, vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Marika Edoff, stf vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Mats Larhed, stf vicerektor, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Anna Singer, stf vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Peter Elenfalk, byggnadsdirektör
Två studentkårsrepresentanter

Bilagor

Beslut om Projekt Utvecklingsplan 2050
Projektdirektiv

Framtidsseminarier

Inom ramen för arbetet med Utvecklingsplan 2050 genomförs en serie framtidsseminarier. Vissa seminarier i serien kommer att vara öppna för en extern publik. Datum för kommande seminarier kommer att annonseras på Medarbetarportalen samt på uu.se.

Arbete under framtidsseminarium.

27/2 Samtal kring AI med Karim och Thomas 

Kom och få inblick i ett av vår tids mest aktuella ämnen, AI (Artificial Intelligence). Hur ser AI:s tekniska kärna ut? Hur kan AI användas inom medicinsk diagnostik, forskning och samhällsplanering? Vad gör Sverige och Uppsala universitet inom AI? Vilka är de sociala konsekvenserna av AI? Hur påverkar AI vår normbildning?

Medverkande:

Karim Jebari
Karim Jebari, Fil. dr. i filosofi
vid Institutet för framtidsstudier
Thomas Schön
Thomas Schön, professor i
reglerteknik vid Institutionen för
informationsteknologi,
Uppsala universitet

Program:
kl 16:00-16:30 Mingel och lättare förtäring
kl 16:30-17:30 Samtal kring AI med Karim och Thomas
kl 17:30-18:00 Reflektioner, samtal och summering

Fri entré. Begränsat antal platser. Alla är välkomna, men anmälan krävs

Tidigare framtidsseminarier

Den 10 oktober 2018 genomfördes det första seminariet med titeln "Att tänka och agera nytt i en digital tidsålder."

Rätt svar i tävlingen 8/9

Rätt svar i tävlingen i Segerstedthuset på Kulturnatten i Uppsala 8/9.

Kontakt

utvecklingsplan-2050@uadm.uu.se