Samverkan

Samordning av initiativ för nyanlända och integration

Universitetet har kunskap inom en rad viktiga områden i den situation vi har med ett ökat antal nyanlända till Sverige. Här finns kunskap och olika möjligheter till kompetensutveckling. Det finns också möjligheter som riktar sig direkt till nyanlända. I flera projekt samarbetar vi nära andra aktörer i samhället.

Läs rektors blogg "Nyanlända – vårt ansvar"  3 juni 2016

Söker du kontakt?

Är du nyanländ, eller söker ingångar till universitetet för nyanlända?

Studier vid Uppsala universitet.
Studentservice i Uppsala
S:t Olofsgatan 10 B, Uppsala
018-471 47 10
studentservice@uu.se
Läs mer: Ny i Sverige och vill studera vid Uppsala universitet

Praktikplats vid Uppsala universitet
Kontakt:  Hooshang Bazrafshan , likavillkorsspecialist, personalavdelningen
Lyckat praktikexempel:
Läs artikeln "Från Gaza till BMC" i Universen nr 4, sidan 6 

Arbetsmarknadssatsningen
Korta vägen för nyanlända akademiker
Kontakt: Gabriel Gardell , projektledare, avdelningen för uppdragsutbildning

Samordning

Samordningsansvarig för aktiviteter relaterade till nyanlända:
Elisabet Nihlfors

Forskning kring nyanlända och integration - kontakter och nätverk

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning inom många områden som berör nyanlända och integration.

Rektor har nyligen beslutat inrätta Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism  och vid Juridiska fakulteten bedrivs sedan 2011 migrationsrättslig forskning i ett projekt i samarbete med Lunds universitet. Vidare finns omfattande forskning om migrationsfrågor på många andra institutioner och centra vid universitetet. 
Kontakt: Anna-Sara Lind , universitetslektor i offentlig rätt

Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN) är ett samarbete mellan Uppsala och Lunds juridiska fakulteter om migrationsrätt i Sverige. Forskningen handlar om internationella och nationella aspekter kring migrationsrätt.

Education for Equity
Ett Erasmus+ samarbete mellan Fortbildningsavdelningen för skolans iternationalisering, Uppsala universitet och Allt Valley Comunity Trust, Liverpool och Bildungswerk Kreuzberg, Berlin. Projektet studerar hur skolframgång stöds och tidiga skolavhopp motverkas. 
Kontakt: Sven Jungerhem eller Annika Nittmar, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

"Vem kan vad”

Expertlista: Flyktingar, migration och angränsande ämnen

Panelsamtal och debatter med nyanlända i fokus

Se filmer från panelsamtal och debatter

Forskningspublikationer:

Migration, nyanlända, integration, rasism
Här är länk till universitetets databas

Forskare? Kontakta oss!

Är du forskare och vill bidra med information om din forskning inom detta område vänligen kontakta  Elisabet Nihlfors.

Fortbildningsaktiviteter kontaktuppgifter

Universitetet bedriver en mängd utbildningsinsatser inom området nyanlända och integration. Insatserna riktas dels mot enskilda individer, dels mot personal som i sin yrkesroll möter nyanlända.

För skolpersonal

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång.
Kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever. 
Kontakt: Gabriel Gardell , projektledare, avdelningen för uppdragsutbildning.

Studiehandledning i skolan (7,5hp)
Studiehandledning på modersmålet har visat sig vara en avgörande faktor för nyanländas möjligheter att del av undervisningen och ha framgång i sina studier. Kursen belyser och analysera  studiehandledning
Kontakt: Hans Nytell, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.

Att undervisa modersmål – i klassrummet och på distans (7,5hp)
Kursen vänder sig till modersmålslärare och behandlar olika språkdidaktiska, metodiska och tekniska aspekter för en varierad och effektiv modersmålsundervisning.
Kontakt: Marita Gareis, Fortbildnigsavdelningen för skolans internationalisering.

Den mångkulturella skolan – fortbildningsmoduler
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder fortbildningsinsatser kring nyanlända elevers mottagande, inkludering, lärande och skolframgång. Modulerna och kombinationer av dem kan anpassas till deltagarnas specifika behov och förutsättningar.
Kontakt: Sven Jungerhem, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.

Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan (7,5hp)
Kursen erbjuder lärare att öka kunskapen om hållbarhetsfrågor som bl.a. klimat, integration, rättvisa och globala konflikter. Målet är att kursdeltagare efter kursen ska ha ökad handlingsberedskap för att adressera problem relaterade till hållbar utveckling i undervisningen.
Kontakt: Petra Hansson, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 

För alla tjänstemän inom staten och SKL

Grundläggande utbildning om mänskliga rättigheter
Målgrupp för kursen är statligt anställda som inom sin yrkesutövning kommer i kontakt med människorättsfrågor eller situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras på olika sätt.
Kontakt: Jenny Ehnberg , universitetslektor vid Teologiska institutionen

Söker du fortbildning för din personal inom området nyanlända och integration kontakta:
Avdelningen för uppdragsutbildning
Kontakt: Lena Sundberg , projektledare, avdelningen för uppdragsutbildning

Samarbeten för nyanlända

Universitet har ett rikt nätverk såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Tack vare dessa nätverk finns flera naturliga samverkansplatser för arbete med nyanlända och integration.

Uppsala universitet och Uppsala kommun samarbetar nära inom många områden och även kring nyanlända och integration.

Uppsala universitet är en aktiv part i Länsstyrelsen Uppsala läns samordning av regionalt arbete med nyanlända och integration. Uppsala universitet är en aktiv part i detta arbete. 
Läs mer om det arbetet och kontakter

Universitetet samverkar också med regionens skolor.
Kontakt: Lars Olsson, samordnare

Universitet har kontinuerlig kontakt med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som samordnar universitetens arbete för nyanlända.
Läs mer om pågående arbete hos SUHF

Uppsala universitet har tillsammans med Volontärbyrån i Uppsala startat projektet Studentvolontär Uppsala.