Samverkan

Samverkansstrategier

Några utgångspunkter för Uppsala universitets samverkan:

  • Samverkan bidrar till nyttiggörande av universitetets verksamhet och till att nå innovativa och hållbara lösningar på samhällets utmaningar.
  • Universitetet har en viktig roll för samhällets demokratiska utveckling och för att bidra till folkbildning och samhällsutveckling genom forskningsinformation, ett vetenskapligt förhållningssätt och kulturella aktiviteter.
  • Samverkan bidrar till utvecklingen av universitetets egen verksamhet och är en av förutsättningarna för att universitetet ska kunna bedriva världsledande forskning och förstklassig utbildning.
  • Samverkan med det omgivande samhället sker i en öppen och ömsesidig dialog och utgör en integrerad del av forskning och utbildning.
  • Samverkan bidrar till ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning.
  • Samverkan karakteriseras av ömsesidighet, öppenhet och delaktighet med bibehållen integritet för inblandade parter.

Uppsala universitet ska:

  • Stimulera, samordna och ge stöd till samverkansinitiativ
  • Säkerställa att samverkan inkluderas i planering, utveckling och utvärdering av forskning och utbildning
  • Uppmuntra och utveckla incitamenten för samverkan
  • Skapa och utveckla strategiska partnerskap

Mål och strategier för att uppnå excellens och samhällsnytta

Program för samverkan

Handlingsplan för samverkan

Stödfunktioner för samverkan

Ordförande i rådet för samverkan: Prorektor Anders Malmberg

Mer om samverkan