Spanska som skolämne - tillämpad språkvetenskap 7,5 hp

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Spanska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 3 september 2018 – 20 januari 2019, kl 09.00 – 17.00

Nätbaserad poänggivande kurs, höstterminen 2018. Kursstart vecka 36. Kursen vänder sig till lärare i spanska som modernt språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen samt till lärarstuderande.

Att undervisa i spanska förutsätter, förutom god ämneskunskap och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens. För att kunna svara på frågorna Vad? Hur? och Varför? måste läraren ha kunskap om språkinlärningsteorier, aktuell språkdidaktisk forskning, styrdokument, Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) samt om betyg och bedömning. Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar en god förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Kursen ges på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av en träff i Uppsala och sju nätbaserade seminarier. Handledning och kommunikation under kurstiden är nätbaserade.

Kursstart januari 2018 (v 3)
Ansökan sker på www.antagning.se senast 16 oktober 2017. Begränsat platsantal.
Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

För mer information om kursen klicka här.