Stödfunktioner för samverkan

Stödfunktionerna är ett internt stöd men fungerar också som ingång för externa organisationer.

Exempel på stödfunktioner:

  • UU Innovation: En universitetsövergripande stödenhet, placerad direkt under rektor, som har uppdraget att verka för ett effektivt nyttiggörande av kunskap för att skapa ömsesidigt värde för universitetet och samhället i övrigt. Mer om näringsliv och samhälle
  • Holdingbolaget (UU Holding AB): Universitetets kommersiella aktör.
  • Avdelningen för uppdragsutbildning: Ingår i universitetsförvaltningen och bedriver fortbildning av yrkesverksamma tillsammans med universitetets institutioner och centrumbildningar.
  • TekNat Samverkan: Driver skolsamverkan och extern kommunikation för det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdets räkning.
  • ALF-styrelsen och samrådsnämnden reglerar och koordinerar det täta samarbetet mellan universitet och Landstinget i Uppsala län, särskilt Akademiska sjukhuset.
  • Forum för samverkan: Enhet inom Fakulteten för utbildningsvetenskaper som arbetar för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet.
  • Kommunikationsavdelningen: Ansvarar för press, media och nyheter, besök mm
  • Universitetsbiblioteket: Ingår i det allmänna svenska biblioteksväsendet, bidrar med bred informationskompetens, sprider Uppsala universitets forskning Open Access och tillgängliggör ett rikt kulturarv.
  • Uppsala universitets Musik och museer: Förvaltar och tillgängliggör ett rikt kulturarv.
  • EU-koordinatorer och forskningssekreterare: Stödfunktion för forskarna inom vetenskapsområdena för att ge dem överblick över olika finansieringsmöjligheter, lotsa dem genom ansökningsprocessen samt hjälpa dem att administrera komplexa projekt som ofta medför samverkan både med andra lärosäten och externa aktörer.

Uppsala universitet deltar också i det nationella samarbetsprojektet ”Kunskapsutbyte och lärande om strategisk samverkan (KLOSS)”, som koordineras av KTH och engagerar ett tiotal svenska lärosäten. Projektet syftar till erfarenhetsutbyte och utvecklande av samverkan i olika avseenden, interna resursfördelningsmodeller, incitament- och meriteringssystem, mobilitet, modeller och arbetssätt.