Stöd Uppsala universitet

Nya mål och strategier för Uppsala universitet

2014-12-02

Nu har Uppsala universitet bestämt färdriktningen för utvecklingen framåt. I förra veckan fastställde konsistoriet ett nytt mål- och strategidokument för universitetet.

Det nya mål- och strategidokumentet har tagits fram genom en omfattande process. Medarbetare, studenter och intressenter, inom och utom vårt lärosäte, har engagerat sig i och bidragit till omarbetningen av dokumentet.

– Det har varit viktigt för oss att få ett brett deltagande i framtidsdiskussionerna, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. Förhoppningen är nu att de nya mål- och strategierna ska inspirera och vägleda den strategiska diskussion som ständigt pågår inom och mellan vetenskapsområden, fakulteter, institutioner och stödenheter, och samtidigt förstärka känslan av att Uppsala universitet – i all sin bredd och mångfald – är ett universitet.
    
Det nya dokumentet slår inledningsvis fast universitetets grundläggande värden och uppgift i samhället: att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Uppsala universitet är en lokal, nationell och internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog, med gränsöverskridande samarbeten, en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö och gemensamma akademiska värderingar.

Dokumentets huvudrubriker är ”Världsledande forskning” och ”Förstklassig utbildning” och ”Så uppnår vi excellens och nytta”, med mål och strategier formulerade.

Några exempel på långsiktiga mål är:

  • Universitet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet
  • Universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen
  • Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter
  • Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, grundläggande etiska principer och ett vetenskapligt förhållningssätt
  • Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet.
  • Den kollegialt grundade organisationen ska vara väl förankrad inom hela universitetet och engagera alla medarbetare.

Läs mer om Mål- och strategier