Runor: Tusenåriga budskap huggna i sten

Att läsa runinskrifter är som att resa tusen år bakåt i tiden. Det är vikingarnas egna ord som står på runstenarna. Vad var det för budskap de ville förmedla? Vad vill de säga oss? Runorna fascinerar och lockar oss att försöka förstå den tidens människor och samhälle – och kanske även ge oss perspektiv på vår egen tid. Forskarna försöker inte bara tolka runskriften utan också föra in en social dimension i förståelsen av inskrifterna. Hur levde och tänkte människor för tusen år sedan?

Henrik Williams

– Vi försöker utvinna budskapet ur till synes fattiga runtexter och det är en otrolig känsla att vara den första som förstår budskapet på tusen år, säger Henrik Williams, en av världens ledande runologer och professor i nordiska språk vid Uppsala universitet där det finns en fyra hundra år lång tradition av framstående runforskning.

Bidra till runforskningen

Det finns knappt 7 000 runstenar och andra runinskrifter i världen. Gamla och nya runfynd väntar på tolkningar som kan ge mer kunskap om vår gemensamma historia. Mer forskning behövs. Vad kan vi lära oss av vårt förflutna?

Vill du följa med på vår tidsresa? Bidra till runforskningen!  En mindre donation kan ge runtolkningarna och nyfikenhetens och upptäckternas glädje en skjuts framåt. Den skulle också kunna bidra till att renovera och måla fler runstenar i sitt ursprungliga, konstnärliga och färgsprakande skick. En större donation skulle kunna ge namn till en professorsstol vid Uppsala universitet och bidra till att säkra framtidens resa tillbaka i tiden.

Kontakta Henrik Williams, institutionen för nordiska språk eller Thomas Fredengren, Development Office, för att diskutera hur just du kan bidra.

Donera

Så kan du ge en gåva

Om du är bosatt i USA och planerar att donera från dessa länder: Vänligen besök den engelska webbsidan om runforskningen på American Friends of Uppsala University för mer information om hur du kan ge gåvor med skatteavdrag.

Runstenarna – den tidens sociala medier

En runsten är inte bara en inskrift. De är våra första offentliga konstverk och samtidigt den tidens multimedia. Inskriften står ristad inuti ”run-djuret” som slingrar sig runt stenens yta som en tavla. Stenen har valts med omsorg, den måste vara platt och jämn och klara att stå emot tidens tand. Runstenarna placerades också med stor omsorg i landskapet, den skulle synas på långt håll och gärna vara rest vid någon av dåtidens knutpunkter.

– Runstenarna var ett sätt att föra ut budskap och bygga varumärke för kyrkan och kristendomen. Deras utformning och placering var otroligt effektiva.  På det sättet påminner runstenarna om dagens samhälle med logotyper och budskap runt omkring oss, menar Henrik Williams. Runstenarna är som en annons på Facebook eller Twitter.

Korta fakta om runor

Den äldsta kända runinskriften, på en kam av ben, är
daterad till 160 e. Kr. Kammen  är från Vimose i
Danmark (CC BY-SA 3.0 ) bär inskriften harja, ett
personnamn.
  • Runor är bara vanliga skrivtecken, som våra bokstäver. De är troligen inspirerade av latinska alfabetet under första århundradet e. Kr. Se hur runskriften ser ut och exempel på tolkning av en runsten.
  • Runorna utseende är troligen anpassat för att ristas i trä eftersom de saknar vågräta linjer. Vågräta linjer hade gått längs träets fibrer och därför blivit svårlästa.
  • Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar, men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor. Runorna på runstenarna höggs in med en mejsel.
  • Det finns knappt 7 000 vikingatida runstenar och andra runinskrifter i världen. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men de flesta fynden har gjorts i Mellansverige. Runstenar restes nästan bara i Sverige, Norge och Danmark.
  • Uppland är det landskap i Sverige som har flest runstenar och runinskrifter. De yngsta runstenarna förekommer framförallt i Uppland och är från 1100-talet. Cirka en tredjedel av runstenarna i Uppland är beställda av kvinnor.
  • Bara ett fåtal runstenar har hedniska symboler. Av tvåtusen mellansvenska runstenar har två en hednisk symbol (torshammaren).

Runor i USA

Shawnee-stenen från Oklahoma med inskriften mëdok.
Foto H. Williams.

I USA finns ett hundratal runobjekt. Ingen av runstenarna är vikingatida utan har ristats senare, sedan intresset för runor vaknade på 1800-talet.  

Det finns tre typer av runstenar i USA:

  • Stenar med inskrifter eller märken som faktiskt inte är runor utan andra tecken.
  • Moderna runinskrifter som till exempel ristats vid olika högtider
  • Äldre runinskrifter som ristades under sent 1800-tal.  

Några av stenarna är försök att efterlikna vikingatida runstenar. Runforskare har därför utvecklat olika metoder för att fastställa när runorna har ristats. Ett känt fall är Kensingtonstenen i Minnesota, där forskare med en mängd olika metoder har konstaterat att stenen är ristad på 1800-talet.

Vi vet att vikingarna nådde södra Kanada men det har ännu inte hittats några autentiska runinskrifter i Nordamerika. De fynd som har gjorts utgörs av boplatser.  

Det är inte säkert att de gjorde några runinskrifter på sten. Men det kan ju också finnas runor på trä eller ben och man kan kanske hoppas på framtida nordamerikanska fynd med runor på organiska material eller metall

Kontakta Development Office

Vid Development Office arbetar vi med gåvor och donationer, sponsrings- och alumnfrågor. På Uppsala universitet hittar du intressanta och viktiga ändamål att stödja med ditt engagemang och dina gåvor. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera hur du kan vara med och bidra!

Frågor om gåvor och donationer: development@uadm.uu.se
Frågor om alumnverksamhet: info@alumni.uu.se

Avdelningschef: Agneta Stålhandske