Utbildningsnivåer och examina

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning.

GENERELLA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ

Högskoleexamen (Higher Education Diploma)
Högskoleexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 år), inkluderande kurser inom ett huvudområde omfattande minst 60 högskolepoäng varav minst 7,5 högskolepoäng skall utgöras av ett självständigt arbete.

Kandidatexamen (Bachelor of Arts/Science)
Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier på minst 90 högskolepoäng. I huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng på G2-nivå (C-nivå), varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, ingå. Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. (Dessa kurser kan då inte tas med i en magister- eller masterexamen)

Obs, läs om de specifika krav som gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen.

Se vilka huvud- och biområden som finns vid Uppsala universitet.

GENERELLA EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

För att du ska kunna få ut en examen på avancerad nivå krävs att du först avlagt en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen

Magisterexamen (Master of Arts/Science (60 credits))
Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå omfattande sammanlagt 60 högskolepoäng (1 års heltidsstudier). 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Masterexamen (Master of Arts/Science (120 credits))
Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng. (Fakultetsnämnd kan för respektive huvudområde besluta om att vid tidigare fullgjort examensarbete om 15 högskolepoäng på avancerad nivå, gäller två examensarbeten om vardera minst 15 högskolepoäng för masterexamen.)

YRKESEXAMINA

Vissa yrken kräver att du har legitimation eller en viss behörighet och dessa utbildningar avslutas med en yrkesexamen. Yrkesexamen som inte är påbyggnadsexamen och som omfattar mindre än 240 högskolepoäng tillhör grundnivån, medan de som omfattar 240 högskolepoäng eller mer visserligen startar på grundnivå, men ger examen tillhörande den avancerade nivån, dit också påbyggnadsexamina hör. Se förteckning över yrkesexamina vid Uppsala universitet.

FORSKAREXAMINA

Licentiatexamen
Licentiatexamen uppnås efter godkända studier inom forskarutbildningen, motsvarande 120 hp varav minst 60 ska avse en vetenskaplig uppsats.

Doktorsexamen
Doktorsexamen uppnås efter godkända studier inom forskarutbildningen, motsvarande 240 hp varav minst 120 ska avse en vetenskaplig avhandling som ska ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation.