En inkluderande studiemiljö

En inkluderande studiemiljö innebär en miljö där alla vill fortsätta lära sig, upplever sig delaktiga och ingen känner sig diskriminerad, trakasserad eller exkluderad från undervisningsgemenskapen. En miljö där alla upplever att de kan vara sig själva!

Vi deltar alla till den miljö vi befinner oss i och det innebär att vi alla, både studenter och anställda, har ett ansvar att bidra till en god studie- och arbetsmiljö och att vi respekterar varandras olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar. Samtidigt förmedlar vi och förhåller oss till olika normer.

Anställda som möter studenter har ett särskilt ansvar att se till att principen om allas lika värde följs. Då kan det vara avgörande att reflektera över sin egen position och de normer som förmedlas i studie- och undervisningssituationen.

En viktig uppgift är därför att se till att universitetets regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för studenters och medarbetares olika förutsättningar.

För att skapa förändring och motverka diskriminering kan intersektionalitet och normkritiska perspektiv vara viktiga verktyg. Normkritik handlar nämligen om att sätta fokus på makt och gemensamma samhälleliga handlingsmönster.

En intersektionell analys innebär att undersöka vad som händer, eller vilka konsekvenser det får, när två eller flera identitetspositioner (kopplat till kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etcetera) korsar varandra.

Institutioner och fakulteter är välkomna att kontakta samordnaren för information eller utbildning om hur dessa perspektiv kan användas i arbetet för lika villkor och en inkluderande studiemiljö.

Tips och fördjupning

Vid Uppsala universitet:

Externt:

Arbeta med lika villkorsfrågor

Kontakta samordnare