Student

Studenternas arbetsvillkor

Studenternas arbetsvillkor - riktlinjer vid Uppsala universitet fr o m 2010-01-01

Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas en god studiemiljö och en strukturerad studiesituation, som ska vara anpassad till studienivå och studiernas karaktär. Den schemalagda undervisningen och studenternas självstudietid ska planeras som normala 40-timmars arbetsveckor eller motsvarande för utbildning med lägre studietakt än heltid.

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

1.1 Förhållandet mellan studenter, lärare och övriga anställda ska präglas av ömsesidig respekt. Ingen får utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

1.2 Studenter, lärare och övriga anställda har rätt till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Ansvaret för arbetsmiljön har i första hand institutionernas prefekter, men alla studenter och anställda har också ett eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö.

1.3 Varje institution ska ha en beredskap för hur studenters särskilda behov kan tillgodoses av institutionen genom individualiserade lösningar. Detta kan exempelvis gälla behov som aktualiseras i universitetets föräldrapolicy, mångfaldsplan eller tillgänglighetsplan.

1.4 Studenter med funktionshinder har rätt till särskilt stöd.

Kvalitetsutveckling och studentinflytande

2.1 Berörd fakultetsnämnd ansvarar för en god samordning av kurserna inom sina utbildningsprogram.

2.2 Studenterna ska beredas tillfälle att delta i institutionernas och fakultetsnämndernas arbete med utvärdering och utveckling. Studenterna har enligt högskoleförordningen rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. För att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan ska förtroendevald student, då detta är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att inom kursens tid genomgå obligatoriska kursmoment vid annat tillfälle eller att på annat godtagbart sätt ersätta dessa.

2.3 Kursvärderingar, som bör vara anonyma om inte särskilda skäl finns, ska genomföras, sammanställas och användas i utvecklingsarbetet. Studenterna ska informeras om resultaten och om eventuella beslut om åtgärder. Universitetets riktlinjer för kursvärderingar ska följas.

Kursplanering och scheman

3.1 Utbildningsplan för program och kursplan för kurs ska finnas i god tid före sista ansökningsdatum avseende resp. program eller kurs. För uppgift om litteratur gäller vad som sägs i punkt 3.2 nedan. 

3.2 Ett översiktligt schema med uppgifter om förläggning av obligatorisk undervisning, examinerande moment och omtentamen samt en förteckning av den huvudsakliga litteraturen ska finnas senast fem veckor före kursstart. Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka före kursstart. I de fall en viss kurs omfattar en termin eller mera ska dessa krav på framförhållning avse delkurs eller, om sådana inte finns, viss angiven tidsperiod av kurs. 

3.3 Såväl obligatorisk undervisning som examination bör, om ej annat anges i utbildningskatalogen, förläggas till vardagar mellan 8.00 och 17.00. Särskilda skäl kan föranleda examination vid annan tidpunkt, t ex vid omtentamen. 

Undervisning och utbildningsmaterial

4.1 Utbildningen ska enligt högskoleförordningen vara avgiftsfri. Universitetet bidrar – enligt rektors särskilda beslut om bidrag till studenter för merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik – till studenternas omkostnader i samband med resor, praktik och fältkurser. Avgiftsfriheten omfattar inte kopiering eller kurslitteratur (motsvarande). Studenterna får dock inte åläggas att köpa kurslitteratur, kompendier eller studiematerial i övrigt från institutionen eller annan.

4.2 Universitetet ska eftersträva att ge studenterna erforderlig tillgång till elektroniska informationsresurser, kurslitteratur i referensexemplar samt övrig referenslitteratur, kvalificerad datorkraft och annan utrustning liksom läsplatser, gruppstudierum och sådana andra arbetsplatser som behövs för utbildningen. Dessa resurser ska så långt som möjligt vara disponibla för studenter även utanför ordinarie arbetstid.  

4.3 Student som skriver större uppsats (15 hp) eller examensarbete ska så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt ha rätt att fritt välja bland etablerade vetenskapliga teorier, metoder och forskningsperspektiv. 

4.4 Riktlinjer för handledning av större uppsatser och examensarbeten ska finnas på fakultets- och/eller institutionsnivå. Studenten ska vid kursens start informeras om dessa riktlinjer. Informationen bör bland annat innefatta uppgifter om rollfördelningen mellan handledare och examinator, handledningens omfattning och karaktär, uppsatsens/examensarbetets omfång och formella utformning samt oppositionsförfarande. Det bör även framgå vilket eller vilka språk utöver svenska som uppsatsen eller examensarbetet kan utföras på. 

4.5 Det ska framgå av information som lämnas i förväg när sista ändring får göras innan betyg sätts på examensarbete eller annan uppsats. 

4.6 Varken handledare eller examinator kan neka student att lägga fram sin uppsats för examination. 

4.7 Om särskilda skäl finns, bör student ges möjlighet att på begäran byta handledare vid examensarbete.. Om bytet inte kan genomföras inom institutionen, ska extern handledare anlitas om det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart. 

Examination

5.1 Examination är myndighetsutövning och genomförs av varje examinator på eget tjänsteansvar. I de fall flera examinatorer tjänstgör samtidigt på samma kurs eller tentamen, är det nödvändigt att examinatorerna samråder, så att bedömningarna av studenternas prestationer blir ensartade. Samma kriterier för betygsnivåer ska tillämpas vid såväl ordinarie examination som omtentamen. Kriterierna ska vara tydliga och ska tillkännages för studenterna.

5.2 Studenterna ska informeras om de regler som gäller för viss examination, t ex vilka hjälpmedel som är tillåtna eller (vid grupparbeten) vilket krav på individuell prestation som ställs Vid s k salskrivningar gäller anonymitet enligt rektors beslut.

5.3 Om det är avgörande för betygssättningen att den tidsfrist som satts ut för viss prestation iakttas, ska det i förväg anges vilka följder en försening har. Särskilda skäl för försening ska då alltid beaktas.

5.4 En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad och betygsatt inom högst 25 kalenderdagar, dock minst 14 kalenderdagar före omtentamen. Tentamensresultat ska efter avslutad rättning och betygsättning snarast dokumenteras i Uppdok.

5.5 Student som styrker behov av särskilt intyg över resultat ska kunna få ett sådant utan dröjsmål.

5.6 Omtentamen ska förläggas i tiden enligt närmare bestämmande av berörd fakultetsnämnd och på ett sådant sätt att studenters möjligheter till fortsatta studiemedel och fortsatt studiegång inte försvåras på ett oskäligt sätt. 

5.7 Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment ska erbjudas student som av särskilda skäl, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet.

5.8 Omtentamina inom viss termin på olika kurser eller delkurser bör ligga på olika datum, och även på annat datum och tid än obligatoriskt moment i andra delkurser inom terminen.

5.9 En student vars tentamen förkommit liksom en student som fått fel uppgift om dag och tid för tentamen ska utan uppskov beredas möjlighet till ny tentamen, om det kan påvisas att universitetet bär ansvaret för vad som förekommit.

 5.10 En student ska inte kunna nekas att delta i tentamen på grund av att alla obligatoriska moment inte har fullgjorts innan tentamenstillfället. För att godkännas krävs istället att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller ersättning för det enligt punkt 5.7. Vid examinationer där tredje part involveras (t ex patienter) eller det av säkerhetsskäl är nödvändigt, kan dock krävas att relevanta undervisningsmoment är fullgjorda innan studenten tillåts delta i tentamen.

 5.11 Student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del av en kurs, vilket enligt högskoleförordningen medför rätt att få annan examinator utsedd, men som av särskilda skäl inte kan få ny examinator, har rätt till annan examinationsform.

5.12 Rätten att delta vid tentamenstillfälle eller att få praktik för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor, och kan enligt högskoleförordningen inte begränsas till mindre än fem tillfällen för tentamen och två tillfällen för praktik.

5.13 I kurser som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre tentamenstillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer. Student ansvarar själv för att uppdatera sig om förändringar i kursinnehåll. Dock ska institutionen vara behjälplig med sådan information.

5.14 Efter varje betygssättning ska studenten beredas möjlighet att av examinator få förklaring till varför ett visst betyg givits och vid felaktig rättning kunna få till stånd en ändring av åsatt betyg. Om resultat meddelas studenten genom uthämtning av originaltentamen ska studenten informeras om att det kan bli svårare att i efterhand ändra betyget. Studenten ska då erbjudas att hämta ut en kopia av tentamen.

Antagning och urval

6.1 Behörighets- och urvalsregler för viss utbildning ska utformas med utgångspunkt i sakliga krav för att framgångsrikt genomföra utbildningen i fråga. Ändringar i behörighets- och urvalsregler för utbildningsprogram ska göras med största möjliga framförhållning. För kurser gäller att ändringar inte får göras under giltighetstiden för viss utbildningskatalog.

Ladda ner villkoren som PDF.