Student

Behörighetskrav för utlandsstudier som startar vårterminen 2019

Vem kan söka?

  1. Du ska ha för avsikt att ta ut din examen vid Uppsala universitet.
     
  2. Du måste vara registrerad på 30 hp vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället. Om du har ett pågående studieuppehåll och det finns registrerat i Uppdok ges du dispens. Bifoga beslutsintyget i din ansökan. Ett studieuppehåll innebär att du har platsgaranti på ditt program.
     
  3.  Du måste ha klarat minst en termins heltidsstudier (30 hp) vid Uppsala universitet senast den 1 september 2019* om du ansöker mellan den 15 april-15 maj 2019.
     
  4. Du måste ha klarat minst två terminers heltidsstudier (60 hp) vid Uppsala universitet vid avresa. Kontroller av studieresultat görs i slutet av juni, början av september respektive januari beroende på ansökningsomgång.

Om dessa krav inte uppfylls kan din nominering dras tillbaka.

OBS! Du kan åka på utbyte i maximalt 12 månader totalt inom varje utbildningsnivå (kandidatnivå, avancerad nivå och doktorandnivå).

*) Studieresultatkontrollen görs av handläggarna på Internationella kansliet.