Steg 1 - Är jag behörig för MFS?

För att kunna söka ett MFS stipendium behöver du uppfylla följande krav

  • Du ska skriva en kandidat, magister, masteruppsats eller examensarbete vid Uppsala universitet.
  • Du ska vara registrerad på minst motsvarande en halv termins heltidsstudier (minst 15 Hp) vid Uppsala universitet den termin du söker om Minor Field Studies.
  • Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
  • Du ska ha goda kunskaper i engelska. Ditt examensarbete ska skrivas på engelska.
  • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter som har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige eller som har dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) kan inte genomföra MFS-studien i sitt andra hemland. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit fast boende (folkbokförda) i Sverige i minst ett år vid den tidpunkt då de beviljas stipendiet.
  • Du får inte ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser.
  • Du ska ha en kontaktperson som är på plats i det land du avser göra din fältstudie. Kontaktpersonen ska kunna vara behjälplig med att lösa praktiska problem som uppstår under studien så som exempelvis arrangera transport, hjälpa med att tolka, dela nödvändiga kontakter för datainsamling. Ingen ekonomisk ersättning kan utgå till kontaktperson i fält.