Utbildning

Studieavgifter för doktorander

Alla studenter som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz ska betala för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även doktorander, trots att utbildning på forskarnivå är gratis i Sverige.

För att gå en kurs på grund- eller avancerad nivå måste man söka den via www.antagning.se, bli antagen och registreras på kursen. Detta gäller alltså även doktorander. Om personen kommer från tredje land ska han/hon betala studieavgift enligt gällande taxa. Universitetets medel (forskningsanslag etcetera) får inte användas för att bekosta sådana kurser för en forskarstuderande.

Tidigare har det varit en fördel för institutionerna att registrera doktoranderna på samma sätt som övriga studenter, både ekonomiskt (man får betalt) och praktiskt (man kan hantera alla via studentportalen). Även fortsättningsvis kommer det att finnas doktorander som vill läsa kurser på grund- och avancerad nivå och då bör man tänka på följande:

Doktorander som inte behöver betala studieavgift

  • ska söka kursen via antagning.se
  • kan läsa ”som vanligt” med övriga studenter
  • kan tillgodoräkna kursen inom forskarutbildningen om studieplanen tillåter det

Doktorander som är avgiftsskyldiga och vill betala för kursen

  • ska söka kursen via antagning.se
  • kan läsa ”som vanligt” med övriga studenter
  • kan tillgodoräkna kursen inom forskarutbildningen om studieplanen tillåter det

Doktorander som är avgiftsskyldiga och som inte vill betala för kursen
Doktorander som är avgiftsskyldiga och som inte vill betala för kursen kan inte gå den på samma villkor som ovanstående kategorier. Om doktoranden ska läsa kursen inom sin utbildning på forskarnivå ska motsvarande kurs etableras som kurs på forskarnivå. Doktoranden kan då samläsa kursen tillsammans med övriga studenter, utan att registreras. Vissa problem kan då uppstå om kursmaterialet etcetera inte ligger publikt i studentportalen.

Om en doktorand ska läsa kurser från grundnivå eller avancerad nivå utanför sin utbildning på forskarnivå gäller att person som kommer från länder utanför EU, EES eller Schweiz måste betala för denna kurs.

Undantag från att betala avgifter
Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift. Läs om undantagen.