Utbildning

Vilket stöd behöver du?

Uppsala universitet arbetar med visst stöd till studenter med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

Funktionsnedsättning är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

Anteckningsstöd 
Talböcker och punktskrift
Lässtudion
Skrivstöd
Talsyntesprogram
Rättstavningsstöd
Språkstöd
Stöd vid undervisning och examination
Teckenspråkstolk och skrivtolk
Hörslingor
Mentor
Medstudent
Tillgängliga lokaler
Studenthälsan

Anteckningsstöd

Om du på grund av funktionsnedsättningen inte själv kan anteckna under föreläsningar och andra lektioner kan du få anteckningsstöd. Du anlitar då en av dina kurskamrater. Du kan själva ordna det genom att fråga en kursare eller så kan du gå via studievägledaren på institutionen som kan hjälpa till att ordna en antecknare. Därefter meddelar du eller studievägledaren oss samordnare vem som är antecknare. Du får ersättning från institutionen för att kopiera anteckningarna. Antecknaren får ersättning från Studentavdelningen.

Talböcker och punktskrift

Studenter med läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur, till exempel som talbok, punktskrift eller som e-textböcker. Universitetsbibliotekets kontaktpersoner hjälper dig att beställa nyinläsning av obligatorisk kurslitteratur. Böcker som redan finns inlästa kan du låna genast. Behöver du beställa nyinläsning av en bok kan det ta upp till tio veckor att få den. Det är viktigt att du kontaktar biblioteket tidigt i dina studier om du vill använda dig av talböcker eller som anpassad litteratur.

Kontaktuppgifter till respektive bibliotek
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 

Lässtudion

Behöver du kompendier och artiklar som ljudfil? Kontakta lässtudion på Blåsenhus. I lässtudion finns även två datorplatser med olika program och funktioner för dig med läsnedsättning.

Skrivstöd

Om du till exempel har en fysisk eller medicinsk funktionsnedsättning som gör att hinder uppstår i själva skrivsituationen kan du få tillgång till ett skrivstöd. Ett skrivstöd skriver ned efter diktamen och kan vara ett stöd vid skriftlig tentamen.

Talsyntesprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk. TorTalk är ett lättanvänt läsverktyg som kan läsa upp alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inskannade bilder. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas av alla som vill ha ett enkelt läsverktyg. Du finner nedladdningsuppgifterna när du loggat in i Studentportalen.

Rättstavningsstöd

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner rättstavningsprogram:
Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas för alla som vill ha hjälp med stavning.
SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av dem som skriver på engelska som andraspråk och för personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är precis som Stava Rex bra för alla som behöver stöd för sin stavning.
Du finner nedladdningsuppgifterna när du loggat in i Studentportalen.

Språkstöd

Språkverkstaden erbjuder alla studenter vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Språkverkstaden handleder i både svenska och engelska. Om du har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan Språkverkstaden ge dig särskild hjälp.

Språkverkstaden i Uppsala
Språkverkstaden på Campus Gotland

Undervisning och examination

Behöver du anpassning av examinationen såsom längre tid vid skriftlig tentamen? Eller behöver du till exempel studera med lägre studietakt? Vissa kurser kan innehålla moment som behöver anpassas. Kontakta samordnarna för studenter med funktionsnedsättning för att diskutera dina behov. All anpassning av examination och undervisning beslutas av ansvarig institution.

Teckenspråkstolk och skrivtolk

Universitetet ansvarar för att du som har en hörselskada får teckenspråkstolk eller skrivtolksstöd i undervisningen. Om du behöver tolkstöd ska du meddelar vår tolk och samordnare i god tid före utbildningens start, helst redan när du anmäler dig till en kurs eller ett program. Du kan få tolk till allt som är kopplat till dina studier som till exempel studiebesök, grupparbeten, föreläsningar, lektioner, seminarier med mera. Det är viktigt att du i så god tid som möjligt meddelar ändringar som sker i ditt schema.

Hörslingor

De flesta av universitetets hörsalar är utrustade med hörslinga. Det finns även små portabla trådlösa hörslingor att låna på alla campusområden. Hörslingorna förvaras i respektive campus huvudreception. Dessa kan användas i till exempel grupprum och seminarierum, som inte är utrustade med fast hörslinga.

Mentor

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver stöd i planering och strukturering av studierna kan du få en mentor. Praktiskt innebär mentorsstöd en regelbunden kontakt motsvarande en timme i veckan. En mentor kan vara ett stöd i planering och strukturering av studierna. En mentor kan också hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter. Mentorsstöd kan du ha under en eller flera terminer. Efter varje termin görs en avstämning tillsammans med mentorskoordinatorn. Det som kommer upp i mentorssamtalen stannar där. Behöver du mentor ta kontakt med oss samordnare i god tid före du börjar dina studier, helst redan när du söker din utbildning.

Medstudent

En medstudent kan fungera som ledsagare till dig som har en synskada och inledningsvis behöver hjälp med att hitta inom campusområdet, till exempel till lärosalar och bibliotek. Kontakta oss samordnare i god tid om du är i behov av en medstudent.

Tillgängliga lokaler

Vid varje campus finns en intendent som har god kännedom om lokalerna och som du kan kontakta om du vill ha mer specifik information om den fysiska tillgängligheten. Några av Uppsala universitets institutioner finns i äldre byggnader där tillgängligheten kan vara begränsad. Om du är beroende av lokaler med speciella funktioner måste du kontakta oss samordnare redan när du anmäler dig till en utbildning.

Studenthälsan

Studenthälsans mottagning erbjuder hälsovård för studenter genom bland annat samtal och rådgivning och information och kurser.

Studenthälsan i Uppsala
Studenthälsan i Visby

Stödkortet


Uppsala studentkår har som stöd till dig som student sammanställt vilka resurser som finns vid Uppsala universitet, vilka regler som gäller när du blir sjuk och en guide om hur du ska gå till väga vid sjukdom i Stödkortet. Stödkortet finns att hämta i receptionen till Uppsala studentkår, på Uppsala universitets Studentservice på S:t Olofsgatan 10 B i Uppsala och på Studenthälsan. Eller så kan du ladda ned det.

Ladda ned Stödkortet

Kontakt och mer information

UPPSALA

Besöksadress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala
Från och med 29 augusti har vi drop in för kortare samtal på tisdagar mellan 12 och 14.

Boka tid hos samordnare

samordnare@uadm.uu.se
 

Catrin SchultzeCatrin Schulze
018-471 18 77
Huvudansvar: synnedsättning

 

Guri BlomqvistGuri Blomqvist
018-471 47 51
Huvudansvar: mentorsverksamhet

 

Annica ThorszeliusAnnica Thorszelius
018-471 19 18
Huvudansvar: hörselnedsättning och tolksamordning

GOTLAND

studenthalsan@campusgotland.uu.se
Samordnare på Campus Gotland

Sofie WestbergSofie Westberg

Mer information