Farmakokinetik 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 49-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-37322 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet:  Fysiologi och molekylär cellbiologi samt genomgångna Farmakologi för civilingenjörsstudenter och Läkemedelskemi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Detta är en grundläggande kurs i farmakokinetik, det vill säga om läkemedels upptag till, omsättning i och elimination från kroppen, samt farmakodynamik, det vill säga beskrivning av läkemedelseffekter framför allt med hänsyn till deras tidsförlopp.

Under kursen behandlas läkemedels absorption, plasmaproteinbindning, vävnadsfördelning och elimination via lever och njurar samt hur dessa processer tillsammans bestämmer ett läkemedels omsättning hos människa. Vidare behandlas sambanden dos – plasmakoncentration samt plasmakoncentration – effekt för givet läkemedel och eventuellt bildade metaboliter. Beräkning och värdering av matematiska parametrar som beskriver farmakokinetiska och farmakodynamiska processer gås igenom för såväl enstaka dos som vid upprepad administrering.

En kort introduktion till tillämpning av farmakokinetiska metoder vid utveckling av nya läkemedel ges. Vidare behandlas den teoretiska grunden för kliniska doseringsstrategier, orsaker till och hantering av individuell variation i läkemedelsomsättning samt hur dosanpassning kan genomföras till patienter med särskilda behov, såsom njur- eller leversjuka, barn och gamla. Avslutningsvis behandlas vanligen förekommande läkemedelsinteraktioner och hur dessa bör hanteras (värderas) för en optimal läkemedelsanvändning

Mer information

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Studierektor Jörgen Bengtsson jorgen.bengtsson@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 48 48