Kursplan för Naturkunskap och didaktik

Natural Science and Science Education

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG024
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-11-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 14, 2012
 • Behörighet: Biologi A - mönster, processer och didaktik, 22,5 hp, Grundläggande kemi, 10 hp, Kemiska principer II, 5 hp, Organisk kemi I, 10 hp, Biokemi I, 5 hp eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Endast för lärarprogrammen

Mål

Syftet med kursen är att tydliggöra samband och beröringspunkter mellan de naturvetenskapliga ämnena och ge kunskap och verktyg att kunna arbeta med dem tematiskt och ämnesövergripande.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- organisera och genomföra tematiskt och ämnesövergripande undervisning inom de naturvetenskapliga ämnen
- anpassa naturvetenskapligt ämnesinnehåll efter en specifik målgrupp t.ex. frisör-, fordonsteknik- eller omvårdnadselever
- förklara hur kroppens olika organsystem fungerar och samarbetar med varandra
- förstå och kunna problematisera normer, lust, relationer och sexualitet i undervisning
- genomföra undervisning inom området hållbar utveckling

Innehåll

Hållbar utveckling, människokroppens funktioner, miljöproblem med huvudfokus på konsekvenser av kemikalieanvändning, ämnesdidaktik och ämnesmetodik med särskilt fokus på naturvetenskaplig ämnesintegrering

Undervisning

Undervisningen, som är ämnesöverskridande sker i form av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier samt exkursioner och fältmoment.
Praktiska moment är en viktig del av undervisningen och studenterna kommer att ges möjligheter att praktisera sina färdigheter och idéer på elever från inbjudna skolklasser.

Examination

Skriftliga, muntliga och praktiska prov anordnas under kursens gång. För att kursen skall bedömas som minst godkänd fordras: godkänt resultat på prov, laborationer och projektarbeten. De praktiska undervisningsmomenten med skolklasser redovisas skriftligt och muntligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

 • Reece, Jane B.; Campbell, Neil A. Campbell biology : Jane B. Reece ...

  9th ed.: Boston: Benjamin Cummings / Pearson, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Formas fokuserar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet Lindahl, Britt; Malmberg, Claes; Ottander, Christina; Rosberg, Maria Ekborg, Margareta; Ideland, Malin

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Se bibliotekets söktjänst