Utbildning

Kursplan för Organismernas evolution och mångfald

The Evolution and Diversity of Organisms

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG110
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14) alternativt Biovetenskap, 30 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa evolutionär förståelse, kunna redogöra för olika evolutionära processer
 • sammanfatta den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet
 • använda grundläggande terminologi för att beskriva biologiska organismer och fenomen
 • preparera fram, identifiera och observera strukturer hos mikroorganismer, alger, svampar, växter och djur
 • identifiera vanliga marina organismer på västkusten
 • sammanfatta och generalisera kunskap genom att koppla samman olika undervisningsmoment, både teoretiska och praktiska
 • redogöra för evolutionens betydelse för den biologiska mångfalden.

Innehåll

Den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet samt dess evolution. Bakterier, arkéer, encelliga eukaryoter, alger och svampar behandlas övergripande ur ett evolutionärt perspektiv. Växter och djur behandlas mer ingående genom evolutionära jämförelser både i ett nutida och ett historiskt perspektiv. Övningar i att göra jämförelser makroskopiskt och evolutionärt, med hjälp av stereolupp och mikroskop.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och gruppundervisning. Deltagande i laborationer och fältmoment, övningar och seminarier är obligatoriskt och integrerat med kursen 1BG 109 Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet . Kommunikationsträning är integrerad.

Examination

Aktivt deltagande i obligatoriska övningar (laborationer, exkursioner, seminarier och presentationer) motsvarande 2 hp, samt godkänt resultat på två skriftliga tentamina vardera omfattande 4 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen schemaläggs i kombination med kursen 1BG109 Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet 5 hp. Kurserna ges parallellt under studieperioden i ett kurspaket och kan ej läsas separat.
Kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG 100 Organismernas evolution och mångfald 15 hp.

Litteratur

Litteraturlistor

Gäller från: vecka 27, 2017

 • Campbell, Neil A. Biology : a global approach

  11. ed., Global ed.: Harlow: Pearson Education Ltd., [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier m.m.