Utbildning

Kursplan för Djurens struktur och funktion

Animal Structure and Function

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om djurs morfologi och anatomi, och på så sätt skapa förståelse för djur som integrerade biomekaniska och fysiologiska organismer.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva och känna till hur några utvalda organismer har anpassats morfologiskt och fysiologiskt till ett speciellt levnadssätt
 • beskriva de viktigaste organsystemen, samt redogöra för deras funktioner
 • dra slutsatser om släktskap och evolution genom jämförande anatomi och morfologi
 • redogöra för olika reproduktionssätt och livscykler hos utvalda grupper
 • beskriva och från histologiska snitt identifiera viktiga vävnadstyper, t.ex. muskel, bindväv, ben, brosk, njurvävnad mm.
 • praktiskt utföra detaljerade dissektioner av utvalda djurgrupper
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till djurförsök och andra sätt att använda djur i undervisning och forskning.

Innehåll

Kursen utforskar kopplingarna mellan jämförande morfologi, histologi, biomekanik och fysiologi. Informationen läggs fram inom ett fylogenetiskt ramverk. Fokus ligger på hur struktur och funktion är integrerade hos organismen, och hur de skiljer sig mellan djur med olika livsstilar. Evertebrater (ryggradslösa djur) och vertebrater (ryggradsdjur) kommer att studeras, med tyngdpunkt på de senare.
Fördjupade studier av djurens struktur genom en systematisk genomgång av olika djurgrupper, deras organsystem och vävnadstyper. Genomgång av djurens livscykler och evolution, djurens reproduktionsstrategier.

Kursen består av två delkurser: evertebrater och vertebrater. Evertebrater (teori 4 hp, praktik 2 hp) samt vertebrater (teori 6 hp, praktik 3 hp).

Undervisning

Den teoretiska undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den praktiska undervisningen kommer att innefatta en fältkurs och en serie laborationer baserade runt dissektioner och fysiologiska experiment. Deltagande i laborationer, fältkurs och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Varje delkurs har en skriftlig tentamen. För godkänt slutbetyg krävs resultat på båda tentamina (4 resp. 6 hp), samt deltagande i de obligatoriska momenten (2 resp. 3 hp).

Litteratur

Gäller från: vecka 30, 2015

Evertebrater

Som kurslitteratur kan du välja en av två böcker:

Vertebrater

 • Kardong, Kenneth V. Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution

  6th ed.: New York: McGraw-Hill, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

Till lab kan man om man vill köpa:

 • De Iuliis, Gerardo; Pulerà, Dino The dissection of vertebrates : a laboratory manual

  Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Kommer att finnas exemplar av boken på labb.