Kursplan för Vattenvård

Water Conservation

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG411
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande processer i inlandsvatten
 • redogöra för hur sjöars karaktär kan variera biologiskt och kemiskt, vad det beror på och vilken betydelse det har för livet i sjön
 • redogöra för vanliga miljöproblem i inlandsvatten och hur man kommer tillrätta med dem
 • redogöra för översiktligt om hur man arbetar med vattenvårdsfrågor i Sverige och Europa
 • finna källor för information om miljöproblem i vatten och kritiskt förhålla sig till dessa
 • sammanställa data och fakta och redovisa skriftligt eller muntligt

Innehåll

Kursen ger en introduktion till de opåverkade vattendragens biologi och kemi. Kursen ger grundläggande kunskaper i olika typer av mänsklig påverkan såsom eutrofiering, försurning, vattenreglering, metall- och industriutsläpp, samt kunskaper i restaurering av sjöar och sjöars förmåga till självrening. I kursen ingår även avsnitt om vattenvårdsarbetets organisation i Sverige och Europa. Kursen ger en introduktion till provtagningsmetodik i fält, samt övning i analysmetodik och databearbetning för plankton och vattenkemi. Kursen ger även fördjupade kunskaper om ett vattenvårdsproblem i form av en litteraturuppgift.
Kursen är uppdelad i fem obligatoriska block om vardera 2 hp.

Undervisning

Studenterna skall med hjälp av kurslitteraturen svara på instuderingsfrågor inom de ämnesområden kursen behandlar. Dessutom skall studenterna på egen hand lösa obligatoriska uppgifter av mer utredande karaktär vilket innebär sammanställning av data och information från olika källor. I kursen ingår också ett projektarbete. I detta arbete skall studenterna fördjupa sig i ett specifikt problem genom att själva hitta relevant litteratur och sammanställa informationen. Resultatet skall sedan redovisas i skriftligt och eventuellt muntligt. I redovisningen ingår också att studenterna skall läsa en annan students arbete och sedan föreslå förändringar och förbättringar. Studenterna skall också delta i en fältexkursion med efterföljande laborationsarbete med kemiska och biologiska analyser. Ett fåtal föreläsningar förekommer (ej obligatoriska).

Examination

För godkänt betyg fordras att alla de obligatoriska arbetsuppgifterna/hemuppgifterna är godkända samt deltagande i alla övriga obligatoriska moment (exkursion och laboratoriearbete) i respektive block. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG227 Limnologi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Bernes, Claes Läker tiden alla sår? : om spåren efter människans miljöpåverkan

  Stockholm: Naturvårdsverket förl. ; a Uppsala : b Sveriges lantbruksuniv. (SLU), 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier och utdelat material

Vrede, T. Limnologi. (2004) Avdelningen för limnologi, Uppsala universitet