Utbildning

Kursplan för Marina organismer

Marine Organisms

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG609
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: 60 hp i biologi, varav vardera 7,5 hp i botanisk respektive zoologisk systematik, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för artsammansättning och struktur i olika marina samhällen
 • identifiera olika grupper av djur, alger, lavar och kärlväxter som är knutna till eller lever i marina miljöer
 • förklara väsentliga termer för beskrivning av dessa organismer
 • använda olika typer av bestämningslitteratur för artbestämning av marina djur, alger, lavar och kärlväxter
 • använda olika typer av utrustning och metoder för insamling av marina organismer och välja rätt insamlingsmetod vid rätt tillfälle

Innehåll

Kursen ger en introduktion till faunan och floran vid Sveriges kuster, framför allt i vattnet, men även i den del av littoralzonen som ligger ovanför medelvattenlinjen. Fokus ligger på inlärning av utvalda arter och grupper av evertebrater och alger, men även marina fiskar, fåglar och däggdjur samt strandnära lavar och kärlväxter behandlas. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer och levnadssätt hos olika växt- och djurgrupper. Insamlings- och bestämningsmetodik behandlas i föreläsningar och praktiska övningar i fält.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, bestämningsövningar och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt prov vid slutet av kursen.

Litteratur

Gäller från: vecka 27, 2013