Utbildning

Kursplan för Praktik i biologi

Traineeship in Biology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG617
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
 • Inrättad: 2013-11-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2014
 • Behörighet: 75 hp i biologi, varav minst 15 hp på byggnadsnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • ge exempel på hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning inom biologi och relatera sina kunskaper till arbetslivet.
 • praktiskt tillämpa sina kunskaper i biologi och med korrekt språk presentera genomfört praktikarbete skriftligt och muntligt

Innehåll

Under praktiken deltar studenten, under handledning, i praktisk verksamhet med biologisk anknytning på ett företag, en myndighet, forskningsinstitution eller annan arbetsplats. På arbetsplatsen skall studenten delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare. Innan praktiken kan påbörjas skall praktikplatsen och den lokala handledaren godkännas av en tillsvidareanställd lärare vid Campus Gotland. Verksamheten skall beskrivas i en arbetsplan, som också måste godkännas innan praktiken påbörjas.

Undervisning

Undervisningen består av praktik på en arbetsplats med biologisk anknytning samt en avslutande redovisning förlagd till Campus Gotland. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen.

Examination

Praktiken examineras genom skriftlig redovisning i form av en dagbok med sammanfattning (4 hp) samt muntlig redovisning vid ett seminarium (3,5 hp). Dagboken skall vara både beskrivande och reflekterande.

Litteratur

Gäller från: vecka 01, 2014

Ingen obligatorisk kurslitteratur.