Kursplan för Introduktion till miljövetenskap

Introduction to Environmental Science

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG620
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-01-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • återge exempel på viktiga miljöfrågor och utmaningar för framtiden
 • sammanfatta historiska och geografiska perspektiv på dagens miljöproblem och framväxten av ett globalt miljöengagemang
 • beskriva samhällsprocesser som påverkar naturresurserna och deras förvaltning
 • identifiera viktiga faktorer för kommunikationen av miljöfrågor
 • redogöra för grundläggande ekologisk teori och viss fältmetodik
 • redogöra för biologiska, geologiska och kemiska kretslopp
 • redogöra för grundläggande miljökemisk och ekotoxikologisk teori
 • visa förmåga till grundläggande skriftlig och muntlig presentationsteknik
 • reflektera över sin egen och samhällets roll i orsaker och lösningar till centrala miljöproblem

Innehåll

Miljöhistoria, nutidens miljö- och hållbarhetsfrågor samt processer och strukturer för att hantera dessa frågor i olika sammanhang. Biologiska, geologiska och kemiska kretslopp. Olika förutsättningar för användning och förvaltning av naturresurser. Kemikalier och gifter i miljön. Grundläggande ekologi. Introduktion till ekologisk metodik inklusive fältövningar. Översiktlig genomgång av jordbruk och skogsbruk ur miljövetenskapligt perspektiv. Samhällsaspekter och etiska frågeställningar på miljöproblem och naturresurshushållning behandlas i tematisk form och genom fallstudier. Kursen innehåller också studiebesök och möten med miljövetare i arbetsliv och samhälle.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga presentationer kopplade till övningar (6 hp), seminarier och studiebesök (2 hp) och en skriftlig tentamen (7 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018

 • O'Lear, Shannon Environmental politics : scale and power

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chiras, Daniel D. Environmental science

  Tenth edition.: Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, [2015].

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk