Kursplan för Miljö- och förvaltningsrätt

Environmental and Governmental Law

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG628
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 45 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt orientera sig i miljölagstiftningen, vara förtrogen med att arbeta med miljölagstiftningen i enklare tillämpningssituationer samt självständigt kunna analysera ett problem inom området miljöförvaltning
 • redogöra för miljörättslig teoribildning och olika regleringsmetoder, utifrån målsättningen om en hållbar utveckling
 • beskriva nu gällande miljölagstiftning och närliggande områden samt dess tillämpningar
 • beskriva lagstiftningsprocessen
 • översiktligt redogöra för EU-rättens inverkan på rättstillämpningen
 • redogöra för principerna för hur internationella konventioner tas fram och deras betydelse för rättstillämpningen
 • hitta och redogöra för författningstext, förarbeten och rättspraxis
 • översiktligt beskriva den offentliga förvaltningens organisation, uppgifter och arbetsformer
 • redogöra för Östersjökonventionen och vissa andra internationella överenskommelser med särskild betydelse för Östersjöregionen
 • använda sina ämneskunskaper inom t.ex. miljövetenskap i arbetssituationer där miljölagstiftningen tillämpas.

Innehåll

Inom miljörätten studeras  lagstiftningen för miljöskydd (miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet), hälsoskydd, avfall, kemikalier, sanering av förorenad mark, naturskydd och biologisk mångfald, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer.  Kursen behandlar betydelsen av tydlig målsättning och adekvat beslutsunderlag ur perspektivet miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar.
Inom förvaltningsrätten studeras grundläggande förvaltningsrättsliga principer samt beslutsprocess, beslutformulering och rätt till överprövning. Avseende förvaltningsrättsliga principer ägnas offentlighetsprincipens bestämmelser om allmän/offentlig handling och sekretess särskilt uppmärksamhet. Vidare behandlas den förvaltningsrättsliga organisationens uppbyggnad med fokus på miljöförvaltning och dess myndigheter.
EU-rättens grundläggande betydelse för nationell miljörätt behandlas bland annat genom studier av två direktiv med särskild relevans för denna kurs; EU:s Ramdirektiv för vatten och Havsmiljödirektivet. Kursen innehåller dessutom studier av för ämnet centrala mellanstatliga miljööverenskommelser inom Östersjöregionen, såsom Östersjökonventionen.
 

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminarieuppgifter (3 hp) och en skriftlig tentamen (7 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016