Kursplan för Integrerad kustzonsplanering

Integrated Coastal Zone Planning

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG630
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-01-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 60 hp miljövetenskap, biologi eller geovetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Det övergripande målet och syftet med kursen är att ge studenten kunskaper, redskap och systemförståelse för att själv driva och medverka i miljöstrategisk helhetsplanering av kustzonen.
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva grundläggande samband och processer i integrerad kustzonsplanering,
 • redogöra för olika aktörer i kustzonen, deras särintressen och vanligt förekommande konfliktområden,
 • redogöra för vilka vetenskapliga ingångsvärden som är relevanta för en framgångsrik planering,
 • tillämpa och integrera kunskaper om kustzonen i planeringsprocessen,
 • planera och genomföra en förenklad samrådsprocess för verksamhet i kustzonen,
 • reflektera över hur sociala strukturer och rättvisefrågor påverkas av planeringen.

Innehåll

Kursen behandlar bevarandevärden och exploateringsintressen i kustzonen samt olika angreppssätt för planering för ett hållbart resursutnyttjande.

Kursen fokuserar på systemövergripande planeringsfrågor kopplade till exploatering av kustzonen och konsekvenserna för naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Här berörs transporter, sjöfart, fiske, energiproduktion, industriell verksamhet och rekreation och diskuteras hur dessa aktiviteter påverkar kustzonsmiljön.

En del av kursen behandlar metoder och verktyg för planering som ex. havsplaner, kommunal/regional översiktsplan, fiskeförvaltning, marina skyddade områden, Natura 2000, m.fl. I kursen ingår också lagstiftning och internationella överenskommelser som berör området.

Genom fallstudier belyses hur samverkan mellan aktörer och intressenter kan bidra till hållbara och konstruktiva lösningar till miljöproblem och fortsatt utveckling.
 

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och litteraturseminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer (6 hp), litteraturseminarier (6 hp) och skriftlig tentamen (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018

Ahlhorn, Frank, 2017 (ej utkommen än) Integrated Coastal Zone Management ISBN 9783658170509