Kursplan för Internet of Things

Internet of Things

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT094
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2015
 • Behörighet: Programmeringsteknik och Sannolikhet och statistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet generellt och Internet of Things fungerar.
 • redogöra för begränsningar och möjligheter för trådlösa och mobila nätverk för Internet of Things.
 • använda generella mätverktyg för att fastställa realtidsprestanda hos paketbaserade nätverk.
 • analysera kompromisser i sammankopplade trådlösa inbyggda sensornätverk.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

● Internet i allmänhet och Internet of Things (IoT): lager, protokoll, paket , tjänster , prestandaparametrar för ett paketnätverk, samt tillämpningar som webb , Peer-to-peer , sensornätverk, och multimedia.
● Transporttjänster: TCP, UDP, socket programmering.
● Nätskiktet: vidareskickning och routing algoritmer (Link, DV), IP-adresser, DNS, NAT, och routrar.
● Lokala nätverk, MAC-nivån och länkprotokoll som punkt-till-punkt-protokoll, Ethernet, WiFi 802.11, Cellular Internet och Maskin-till-maskin .
● Mobila nätverk: roaming och överlämning, mobil IP, och ad hoc och infrastrukturlösa nätverk.
● Realtidsnätverk: soft and realtime, servicekvalitet, informationskvalitet, bokning av resurser och schemaläggning, och prestandamätningar .
● IoT-definitioner: översikt, tillämpningar, möjligheter och utmaningar, och arkitektur.
● IoT-exempel: fallstudier, t.ex. sensor body area network och kontroll av ett "smart hem".
● Lab : prestandamätningar på lokala trådlösa och mobila nätverk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Muntliga och skriftliga uppgifter och skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Denna kurs har stort innehållsmässigt överlapp med 1DT052 Datakommunikation I och dessa kurser kan inte ingå i examen tillsammans.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2015

 • Kurose, James F.; Ross, Keith W. Computer networking : a top-down approach

  5th ed., international ed.: Boston, Mass.: Pearson, cop. 2010

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst