Kursplan för Mekanik III

Mechanics III

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 45, 2016
 • Behörighet: Linjär algebra II, Flervariabelanalys, allmän kurs. Mekanik II eller Mekanik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars allmänna kinematik och dynamik
 • tillämpa teorin för stela kroppars tre-dimensionella mekanik utgående från Eulers lagar
 • tillämpa kinematiska och dynamiska relationer för centralrörelse
 • redogöra för fundamentala storheter och samband inom den analytiska mekaniken
 • redogöra för grundläggande begrepp och principer inom den speciella relativitetsteorin
 • analysera fysikaliska förlopp och diskutera tekniska tillämpningar genom att med relevanta idealiseringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska metoder analysera modeller för olika föremåls rörelse
 • visa analytisk problemlösningsförmåga med tekniska tillämpningar inom stelkroppsmekanik, analytisk mekanik och speciell relativitetsteori samt bedöma resultatens rimlighet
 • genomföra fysikaliska experiment samt muntligt och skriftligt förklara och försvara resultaten

Innehåll

Stel kropps allmänna rörelse: tröghetstensorn, Eulers ekvationer med tillämpningar.
Centralrörelse.
Tvångsvillkor och generaliserade koordinater, Hamiltons princip, Lagranges ekvationer med tillämpningar. Hamiltons ekvationer. Kopplade svängningar.
Speciell relativitetsteori. Fyrvektorer och tensorer.

Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt frivillig skriftlig kontinuerlig examination som kan ersätta delar av tentamen (4,5 hp).

Laborationer med muntlig och skriftlig redovisning (0,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

 • Thornton, Stephen T.; Marion, Jerry B. Classical dynamics of particles and systems

  5. ed.: Belmont, Calif.: Brooks/Cole - Thomson learning, cop 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Boken finns också som e-bok med ISBN 1-4737-6220-0. http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/9781473762206