Utbildning

Kursplan för Rymdprojekt

Space Mission Design Project

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA256
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-05-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2010
 • Behörighet: 180 hp inom fysik, matematik och teknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • lösa ett komplext vetenskapligt och tekniskt problem i projektform tillsammans med flera andra personer

 • presentera lösningen m.h.a. adekvat vetenskaplig och teknisk terminologi både muntligt och skriftligt

 • redogöra för rymdverksamheten och dess speciella villkor

Innehåll

Kursen inleds med en kort introduktion till det vetenskapliga målet för en tänkt rymdexpedition. Ekonomiska och tidsmässiga begränsningar för projektet preciseras samtidigt och kursdeltagarna ska sedan, inom dessa givna ramar, utreda förutsättningarna för den tänkta rymdexpeditionen. Den fiktiva expeditionen bygger på verkliga planer och liknar existerande, verkliga projekt inom internationella rymdorganisationer. Större delen av kursen består av projektmöten med förberedda muntliga och skriftliga inlägg av kursdeltagarna, men några genomgångar om rymdverksamhetens villkor, problem och metoder ges även som stöd för arbetet. En stor del av arbetet sker genom gruppvisa diskussioner. Deltagarna förväntas själva söka den information som behövs för att genomföra projektet. Slutredovisningen av projektet utgörs av en skriftlig rapport där varje kursdeltagare skriver en egen del. Rapporten ska vid kursens slut också presenteras för delar av det svenska rymdnäringslivet.

Undervisning

Undervisningen består av lektionsundervisning, projektmöten och redovisningar av kursdeltagarna. Muntliga redovisningar och projektmöten är moment med obligatorisk närvaro.

Examination

Betygsättning sker genom bedömning av muntliga och skriftliga presentationer. Förmåga att slutföra uppgifter inom angiven tid har betydelse för betyget.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2010

 • Wertz, James Richard; Larson, Wiley J. Space mission analysis and design

  3. ed.: El Segundo, CA.: Microcosm ; a Dordrecht : b Kluwer, cop. 1999

  Se bibliotekets söktjänst