Kursplan för Självständigt arbete i energisystem

Independent Project in Energy Systems

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA311
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i energisystem, inklusive 5 hp statistik
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Syftet med kursen är att de studerande ska tillägna sig praktiska kunskaper att arbeta i projekt under sådana villkor som gäller för verksamhet inom näringslivet. Vidare ska man erhålla förståelse för och grundläggande teoretiska kunskaper i systemanalytiskt arbete, fördjupa kunskaper från tidigare kurser inom programmet, samt förstå och kunna bedöma betydelsen av relevanta samhällsfaktorer, såsom hållbar utveckling och genusfrågor.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • arbeta i projekt på ett planerat och systematiskt sätt
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt
 • göra en syntes av sina kunskaper för att nå ett uppsatt mål
 • visa breddad kompetens inom teknikområdet, särskilt inom system, modellering och simulering
 • använda kunskaper inom modellering och simulering
 • sammanställa och rapportera skriftligt på engelska och svenska samt redovisa muntligt
 • ge konstruktiv kritik på andras texter och presentationer

Innehåll

Kursen genomförs som ett projektarbete där minst sex studenter formar en projektgrupp. En handledare stöder projektgruppen. Projekten ska ha anknytning till något energisystem och vara utformat i samarbete med företag eller myndighet. Projekten ska innehålla moment av modellering och simulering. Projekten kommer även att planeras så att studenten kan fördjupa och utveckla kunskaper från tidigare kurser, samt inse värdet i kommande kurser. Kursen inleds med föreläsningar och laborationer i systemanalys och modellering samt en genomgång av projektmetodikens principer och begrepp. Under kursen kommer även ett antal föreläsningar att hållas som behandlar industriella projekt och för projekten aktuella frågeställningar. Föreläsare inbjuds från företag och myndigheter. Projektet genomförs efter en av de studerande upprättad och av handledaren godkänd projektplan och inleds med en förstudie på ca en vecka. Kursen avslutas med utvärderingar inom respektive projektgrupp.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och grupphandledning. Kursen genomförs till största delen som ett projektarbete där minst sex studenter formar en projektgrupp.

Examination

Aktivt deltagande i genomförandet av projektet, medverkan i projektmöten och seminarier. Projektets resultat redovisas skriftligt på svenska med en sammanfattning på engelska, alternativt på engelska med en sammanfattning på svenska, samt muntligt inför övriga deltagare i kursen. Minst en annan grupp utses att utöva en aktiv opposition. (13.5 hp)
 Laborationer och skriftligt prov i system, modell och simulering (1.5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 41, 2018

Sven Eklund: Projekt i Undervisningen. Projektmanual. Utdelat material, mm. Övrig kurslitteratur fastställs av kursansvarig.