Kursplan för Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper

Applied Geoinformatics for Earth Sciences

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE039
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geografi A1N, Geovetenskap A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: 120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • hantera, extrahera samt behandla kvantitativa data från olika geodatakällor
 • förklara de teoretiska grunderna i analys och modellering av geografiskt data
 • utveckla lämpliga arbetsscheman för rumsliga analyser och tillämpa dessa på geovetenskapliga frågeställningar
 • tolka och extrahera information från satellitdata för geovetensapliga ändamål
 • formulera, genomföra och presentera självständiga geovetenskapliga projekt med nyttjande av fjärranalys och GIS

Innehåll

Under kursen behandlas olika aspekter inom geoinformatik med tillämpningar på geovetenskap såsom; inhämtning av data från olika källor för geovetenskapliga ändamål; kvalitetsaspekter av geografiska data; enklare morfometriska och urvalsanalyser av rumsliga data; geostatistik och Interpolering; rumsliga regressionsanalyser; grunderna i satellitbildstolkning; presentation av rumsliga data. En betydande del av kursen ägnas åt datorbaserade tillämpningar som ger ett inblick i vilka möjligheter och begränsningar i användandet av GIS och fjärranalys inom naturgeografi, hydrologi och geologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Kursen innehåller också problemorienterat projektarbete som utförs i grupper. Projektarbete, övningar samt seminarier är obligatoriska. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Examinationen är uppdelad på övningar (3 hp) och projektarbete (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017

 • De Smith, Michael John; Goodchild, Michael F.; Longley, Paul A. Geospatial analysis : a comprehensive guide to principles, techniques and software tools

  Leicester: Matador, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk