Kursplan för Geomorfologi och jordens ytprocesser

Geomorphology and Earth Surface Processes

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE042
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: Dynamiska geosystem, 10 hp, eller Klimatvariationer, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva de exogena och endogena processerna i landskapet, deras betydelse för landformers utveckling, samt särskilja de mekanismer som kontrollerar dessa processer
 • utvärdera hur variationer i klimat, tektonik och miljö påverkar utvecklingen av landformer
 • bedöma hur olika skalor i tid och rum påverkar geomorfologiska processer
 • förklara och tillämpa geomorfologiska metoder som används i forskningen idag

Innehåll

Under kursen behandlas olika aspekter inom geomorfologi och jordens ytprocesser såsom; grundläggande principer; landformers utveckling i olika rums- och tidsperspektiv; exogena och endogena processer och deras växelverkan som formar landskapet; geomorfologiska forskningsmetoder; denudation och långsiktig landskapsutveckling. Kursen behandlar olika geomorfologiska sammanhang såsom fluvial-, kust-, aeolian och periglacial sammanhang och samspelet mellan dessa och klimat. Kursen innehåller fält- och laboratoriemetoder som är relevanta för geomorfologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, uppsatsskrivande, övningar och exkursion.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen 5 hp, deltagande i exkursioner, övningar och seminarier 2 hp samt uppsats 3 hp.

Övergångsbestämmelser

Exkursionen är förenad med rese- och boendekostnader för studenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2015

 • Slaymaker, Olav; Spencer, T.; Embleton-Hamann, Christine. Geomorphology and global environmental change

  1st paperback edition.: Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Summerfield, Michael A. Global geomorphology : an introduction to the study of landforms

  Harlow: Longman Scientific & Technical ; a New York : b Wiley, & Technical ; a New York : b Wiley, c 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Anderson, Robert S..; Anderson, Suzanne P.. Geomorphology : The Mechanics and Chemistry of Landscapes

  Cambridge: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bierman, Paul R.; Montgomery, David R. Key concepts in geomorphology

  New York, NY: W.H. Freeman and Company Publishers, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk