Kursplan för Geovetenskapliga fältmetoder

Field Methods in Earth Science

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper (naturgeografiinriktning) eller Hydrologiska processer (hydrologiinriktning).

  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara teorin bakom olika mätprinciper och datainsamlingssystem som används för miljömätningar
 • uppskatta representativitet för mätdata i tid och rum, samt kvantifiera osäkerheter och variabilitet i mätresultat
 • förbereda, utföra och bearbeta geovetenskapliga fältmätningar
 • jämföra olika mätmetoder och beskriva deras svagheter, styrkor och användbarhet för olika tillämpningar.

Innehåll

Under kursen behandlas vanliga fältmetoder inom naturgeografi och hydrologi såsom; geodetiska metoder, miljöövervakning med hjälp av mätinstrument, markundersökningsmetoder, sedimentprovtagning för miljöutvecklingsstudier, hydrologiska mätningar, hydrokemiska analyser. En stor del av kursen fokuserar på självständigt projektarbete som utförs i grupp där bearbetning och tolkning av insamlat data ingår. Kursen innehåller även planering och genomförande av fältmätningar och uppskattningar av osäkerheter i mätdata samt säkerställning av kvalitet, reproducerbarhet och dokumentation av fältmätningar.

Undervisning

Föreläsningar, fält- och datorövningar.

Examination

Examinationen är uppdelad på övningar (1 hp) och muntliga och skriftliga rapporter (4 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Kurslitteratur består av vetenskapliga artiklar som meddelas vid kursstart

  Institutionen för geovetenskaper,