Kursplan för Dynamiska geosystem - global förändring

Dynamics of Earth Systems - Global Change

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV014
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: 120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och karaktärisera sambanden och kopplingarna mellan atmo-, bio-, hydro-, kryo- och litosfären och förklara relationen mellan dessa samband och förändringar i geosystemet och biogeokemiska kretlopp på global skala samt på geologiska till årliga tidsskalor
 • redogöra för samspelet i geosystemet med hjälp av exempel från jordens förgångna och nuvarande historia
 • redogöra för det nuvarande kunskapsläget med avseende på orsakerna till och dynamiken i geosystemet och globalförändring samt identifiera nuvarande öppna frågeställningar i geosystemvetenskap
 • värdera relevansen av olika interaktioner inom geosystemet med avseende på nuvarande globala förändringar.

Innehåll


Kursen ger en översikt över de grundläggande dynamiska processerna inom, och samspelet mellan, de viktigaste komponenterna i geosystemet, nämligen atmo-, bio-, kryo -, hydro- och litosfären. Kursen fokuserar på hur dessa dynamiska interaktioner resulterar i globalskaliga förändringar i jordens klimat och biogeokemiska kretslopp vid olika tidsskalor, allt från tektoniska (miljontals år) till mänskliga (år till århundraden). Ämnen som behandlas i kursen innefattar, men är inte begränsade till, rollen av jordens interna geodynamik som formar planeten och skapar en livsmiljö för livets uppkomst, rollen av livet i förvandlingen av jordens ytmiljö, oceanernas och atmosfärens roll som regulatorer av jordens klimat, kryosfärens roll i klimatstyrning genom dynamiska återkopplingar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Examination

Kursen examineras genom övningar (3 hp), seminarier (2 hp), en syntesrapport (2 hp) samt en skriftlig tentamen (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017

 • Jacobson, Michael C. Earth system science : from biogeochemical cycles to global change

  [2nd ed.].: San Diego, Calif.: Academic Press, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst