Kursplan för Naturresurser och ekosystemtjänster

Natural Resources and Ecosystem Services

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-10-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för klassificering av naturresurser och ekosystemtjänster
 • sammanfatta förekomst och fördelning av centrala förnybara naturresurser och ekosystemtjänster
 • beskriva förhållandet mellan biologisk mångfald, naturresurser och ekosystemtjänster
 • sammanfatta hur ekologiska och biogeokemiska strukturer, funktioner och processer genererar olika typer av förnybara naturresurser och ekosystemtjänster
 • beskriva ekosystemtjänsters betydelse för samhällsutvecklingen
 • beskriva rättvisefrågor i samband med resursutnyttjande och hållbar utveckling i en alltmer globaliserad värld

Innehåll

Kursen beskriver klassificering, förekomst och fördelning av naturresurser (förnybara och icke-förnybara) och ekosystemtjänster (stödjande, försörjande, reglerande och kulturella). Ekologiska och biogeokemiska strukturer, funktioner och processer som bas för förnybara naturresurser och ekosystemtjänster studeras. Förhållandet mellan biologisk mångfald, naturresurser och ekosystemtjänster granskas. Geografiska perspektiv på rättvisefrågor i samband med naturresursutnyttjande behandlas i en globaliseringskontext. Särskild vikt läggs på att belysa ekosystemtjänsters betydelse för hållbar samhällsekonomisk utveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt projektarbete.

Examination

Seminarier (2 hp), skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (6 hp) och en skriftlig tentamen (7 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 40, 2016

 • O'Lear, Shannon Environmental politics : scale and power

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel ca 300+ sidor.

  Institutionen för geovetenskaper,

 • Chiras, Daniel D. Environmental science

  Tenth edition.: Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, [2015].

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan