Kursplan för Miljö och klimat i förändring

Environmental and Climate Change

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap G1F, Miljövetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-01-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 15 hp miljövetenskap, geovetenskap eller biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva kopplingen mellan jordens geologiska utveckling och klimatutveckling
 • förklara de grundläggande fysikaliska principerna för det globala klimatsystemet
 • redogöra för naturliga klimat- och miljöförändringar som skett över olika tidskalor
 • beskriva de storskaliga förändringarna som har skett i vegetation, ekosystem och landskap i Norden sedan senaste nedisningen
 • beskriva hur mark- och vattenmiljön har förändrats av mänsklig aktivitet
 • redogöra för dagens energipolitik och energisystem relaterat till klimatförändring
 • redogöra för inverkan av klimatförändring på samhället och hur man arbetar med effekter av klimatförändringar och klimatanpassning
 • muntligt och skriftligt redovisa ett grupparbete

Innehåll

Kursen granskar miljö- och klimatförändringar från det senaste glaciala maximat (ca 20.000 år före nutid). Naturliga klimatarkiv såväl som vegetations- och landskapsutveckling över tid granskas som bevis för miljö- och klimatförändringar. Den fysikaliska grunden för klimatsystemet undersöks inklusive effekter av atmosfärisk cirkulation och havsströmmar på globalklimat. Grundläggande oceanografi och hydrologi med koppling till klimatprocesser. Andra processer såsom vulkanism som kan initiera globalförändring presenteras. Inverkan av mänsklig aktivitet på terrestra och akvatiska ekosystem med fokus på miljögifter samt förorenad mark och vatten. Påverkan på olika samhällsinstitutioner och infrastruktur, och hur man arbetar med klimatanpassning och att begränsa klimatförändringar idag. Grundläggande energipolitik samt energisystemkoncept presenteras med koppling till miljö- och klimatförändringar.

Undervisning

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, seminarier, studiebesök och grupparbete. Muntlig och skriftlig redovisning av projekt ingår.
 

Examination

Examination är uppdelad på två skriftliga tentamina (3 resp 4 hp), övningar och seminarier (4 hp) samt ett kursprojekt med muntlig och skriftlig redovisning (4 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018

 • Vetenskaplig litteratur som delas ut av läraren

  Institutionen för geovetenskaper,

 • Mackenzie, Fred T. Our changing planet : an introduction to earth system science and global environmental change

  4th ed.: Boston: Prentice Hall, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst