Kursplan för Yrkesanknuten praktik i geovetenskap

Professional Training in Earth Sciences

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV133
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 30 hp på avancerad nivå inom området geovetenskap
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förstärkt grund för framtida yrkesarbete inom geovetenskap 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa fördjupade kunskaper i geovetares praktiska arbete, arbetssituationer och metoder av generell betydelse för geovetenskaplig verksamhet
 • beskriva den egna praktikplatsens verksamhetsmål, samhällsorganisatoriska inplacering, organisation och bestämmelser
 • använda de på praktikplatsen tillämpade arbetsmetoderna
 • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal på praktikplatsen
 • presentera genomfört arbete muntligt och skriftligt

Innehåll

Medverka i det dagliga arbetet på praktikplatsen under ledning av en handledare på plats. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen i geovetenskap.

Examination

Skriftlig och muntlig rapport vid kursens slut. Dessutom ska handledaren på praktikplatsen utfärda ett intyg efter praktikperioden.
 

Övriga föreskrifter

Att finna lämplig praktikplats ligger i huvudsak hos studenten. Innan praktiken kan påbörjas ska praktikplatsen, handledare och arbetsplan godkännas av institutionen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.