Utbildning

Kursplan för Statistik och dataanalysmetoder

Statistics and Data Analysis Methods

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY013
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: 120 hp med 90 hp geovetenskap alternativt teknik eller fysik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

 • Förklara grundläggande statistiska begrepp
 • Identifiera statistiska metoder som är lämpliga för att undersöka, beskriva och analysera geovetenskapliga data
 • Sammanfatta och visualisera geovetenskaplig data med datorprogram
 • Jämföra, relatera och prognostisera hydrologiska och geografiska data i tid och rum

Innehåll

Kursen introducerar studenten till grundläggande begrepp i deskriptiv och prediktiv statistik samt dataundersökningsmetoder. Fokus ligger på hydrologi och naturgeografi. Sannolikhetsfördelningar, dataomvandlingar, konfidensintervall, hypotesprövning, frekvensanalys, korrelation, regression samt tidsserieanalys.
 

Undervisning

Föreläsningar och övningar

Examination


Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen (2 hp) samt övningar (3 hp).

Övriga föreskrifter

Kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1MS005 Sannolikhet och statistik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017