Kursplan för Naturolyckor och naturkatastrofer

Natural Hazards and Disasters

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY044
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-09-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp med Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller Jordens resurser, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva betydelsen av förebyggande återgärder, förberedelse, respons samt återhämtning på naturolyckor
 • diskutera och föreslå lösningar på komplexa problem i katastrofriskreduktion
 • jämföra och kritiskt analysera nutida katastrofer orsakade av naturliga händelser.

Innehåll

Katastrofcykeln (förebyggande åtgärder, förberedelse, respons och återhämtning) i relation till interaktionen av naturolyckor såsom översvämningar, torka och jordbävningar med samhället. Studenterna kommer att diskutera och föreslå åtgärder på komplexa problem i katastrofriskreduktion, där katastrofcykeln jämförs och kritiskt utvärderas i relation till naturkatastrofer som skett under de senaste åren.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Deltagande i seminarier (1 hp), muntlig och skriftlig redovisning av rapporter (4 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016