Utbildning

Kursplan för Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi

Research Trends in Physical Geography and Hydrology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY045
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: 120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap. Geomorfologi och jordens ytprocesser, 10 hp, eller Glaciologi och glaciala landskapsprocesser, 15 hp, eller Hydrologiska processer, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva forskningsfronten i naturgeografi och hydrologi, baserad på en genomgång av aktuell vetenskaplig litteratur
 • kritiskt analysera slutsatserna från aktuella vetenskapliga publikationer i naturgeografi och hydrologi
 • sammanfatta resultaten av vetenskapliga publikationer genom att tillämpa den vetenskapliga processen och kritiskt tänkande

Innehåll

Kursen behandlar viktig och aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi genom litteraturstudier och seminarier. Genomgång av forskningen görs dels gemensamt men även i mindre grupper beroende på vald inriktning. Kursen tar även upp dokumentation av vetenskapliga resultat, vetenskaplig publicering och granskning samt problematik kring plagiat.

Undervisning

Seminarier

Examination

Deltagande i seminarier (2 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av litturaturstudier (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2016

 • Ett urval av vetenskapliga artiklar som väljs av lärarna

  Institutionen för geovetenskaper,