Utbildning

Kursplan för Forskningspraktik i kemi

Research Training in Chemistry

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB058
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: 120 hp varav 60 hp kemi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:


 • redovisa hur forskningsarbete och/eller vetenskapligt utvecklingsarbete kan organiseras och genomföras vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet.

 • utföra litteratursökningsarbete för att inhämta relevant information inför ett planerat forskningsprojekt.

 • med begränsad handledning självständigt medverka i en väldefinierad vetenskaplig undersökning eller vetenskapligt utvecklingsarbete.

Innehåll

Under ledning av examinationsansvarig forskare/motsvarande skall studenten informeras om forskning-/utvecklingsprojektens mål och metoder vid institutionen/företaget/myndigheten. Den studerande skall ges möjligheter att under handledning få deltaga praktiskt i arbetsplatsens verksamhet. Den studerande skall deltaga i arbetsplatsens interna föreläsningar och seminarier och i andra sammankomster där för arbetsplatsens gemensamma ärenden diskuteras. Den studerande skall läsa in den teoretiska bakgrunden till ett av forsknings- eller utvecklingsprojekten. Litteratur för dessa teoristudier väljs av examinationsansvarig forskare/motsvarande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av individuell handledning.

Examination

Examinationsansvarig forskare/motsvarande utformar och genomför examinationen av teoriuppgiften. Det praktiska arbetet skall redovisas muntligt vid institutionen/företaget och i skriftlig form enligt anvisningar från handledare. För godkänt betyg på kursen fordras godkänd examination på teoriuppgiften, godkänd muntlig redovisning och skriftlig sammanställning godkänd av examinationsansvarig forskare/motsvarande.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.