Kursplan för Fasta tillståndets kemi

Solid State Chemistry

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB209
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Oorganisk kemi eller Fysikalisk kemi eller Grundläggande materialkemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva principerna för fasta ämnens uppbyggnad
 • beskriva specifika kristallstrukturer med tillämpning av kristallografiska basbegrepp
 • redogöra för röntgenstrålnings alstring samt effekter på materien
 • beskriva diffraktionsfenomenets experimentella utnyttjande
 • använda pulverdiffraktionsdata för att karakterisera kubiska substanser
 • relatera intensitet matematiskt till strukturella parametrar och härleda utsläckningsvillkor
 • använda kristallografiska data för en validerad fasanalys
 • analysera termogram och fasdiagram i kända system

Innehåll

Grunder rörande fasta ämnens uppbyggnad med enkla strukturexempel. Teoretisk och experimentell kristallografi. Unära och binära fasdiagram. Röntgendiffraktion, termisk analys och orientering om andra karakteriseringstekniker.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut. För godkännande krävs även godkänd laborationskurs. Laborationskursen är poängsatt till 1 hp. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.