Utbildning

Kursplan för Fasta tillståndets kemi

Solid State Chemistry

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Oorganisk kemi I, 10 hp, eller Fysikalisk kemi, 10 hp, eller Grundläggande materialkemi, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva principerna för fasta ämnens uppbyggnad
 • beskriva specifika kristallstrukturer med tillämpning av kristallografiska basbegrepp
 • redogöra för alstring av röntgenstrålning samt dess effekter på materia
 • beskriva diffraktionsfenomenets experimentella utnyttjande
 • använda pulverdiffraktionsdata för att karakterisera kubiska substanser
 • relatera diffraktionsintensitet matematiskt till strukturella parametrar och härleda utsläckningsvillkor
 • använda kristallografiska data för en validerad fasanalys
 • analysera termogram och fasdiagram i kända system

Innehåll

Grunder rörande fasta ämnens uppbyggnad med enkla strukturexempel. Teoretisk och experimentell kristallografi. Unära och binära fasdiagram. Röntgendiffraktion, termisk analys och orientering om andra karakteriseringstekniker.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationer (1 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB209 Fasta tillståndets kemi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016