Kursplan för Ytors fysik och kemi

Physics and Chemistry of Surfaces

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB260
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Fysik A1N, Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 60 hp kemi och/eller fysik inklusive Fasta tillståndets kemi, 5 hp, och Materialkemi, 10 hp, eller motsvarande. Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för begreppen fasta ytors struktur, ytrekonstruktion och segregation
 • beskriva vanligt förekommande adsorptionsprocesser och hur man kan studera dessa med hjälp av Langmuir- och BET- isotermer, samt Lennard-Jones potentialer
 • redogöra för olika metoder för ytfunktionalisering
 • beskriva nyttan med ytfunktionalisering genom att redovisa dess betydelse för ett visst antal industriella tillämpningar inom ex.vis förnybar energi samt bioteknik
 • kunna använda yttermodynamiska metoder vid studie av ytors sammansättning och struktur
 • beskriva ytprocesser med dess kinetik för ett flertal viktiga industriella katalysprocesser

Innehåll

Grundläggande om fast ytors strukturer, ytrekonstruktion samt segregation. Detaljerade adsorptionsprocesser på metalliska, kovalenta och jonkristallytor. Ytfunktionalisering (bl.a. organisk) för olika tillämpningar. Effekt av omgivande atmosfär på den funktionaliserade ytans reaktivitet och elektroniska egenskaper. Yttermodynamik. Ytmekanism och kinetik vid heterogen katalys. Industriella katalysprocesser.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgift, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, samt godkänd på fördjupningsuppgift och laborationskurs, 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.